AQUARES

Projekts AQUARES – solis uz ilgtspējīgu ūdens izmantošanu Latvijā

Kopš 2018. gada biedrība “Baltijas krasti” Latvijā īsteno projektu AQUARES, kas veicinās dažādas, ar ūdens atkārtotu izmantošanu saistītas aktivitātes.

Lai gan 72% zemes virsmas klāj ūdens, tomēr tikai aptuveni 3% no tā ir piemērots dzeršanai un apūdeņošanai. Eiropas Savienībā pēdējās desmitgadēs pieprasījums pēc ūdens ir dubultojies, kas ir straujās ekonomiskās izaugsmes, augošo dzīves standartu un pieaugošās populācijas rezultāts. Ūdens trūkums vairs neaprobežojas tikai ar Eiropas dienvidu reģioniem, bet gan strauji kļūst par problēmu visā Eiropā. Ūdens nepietiekamība skar vismaz 11% Eiropas iedzīvotāju.

Kāpēc mums būtu jāveicina ūdens atkārtota izmantošana?

Pēdējos gados arī Latvijā vērojama situācija, kad ilgstošiem sausuma periodiem seko intensīvas lietavas. Sausākas vasaras jau ir radījušas problēmsituācijas vietējiem lauksaimniekiem, jo ūdens rezerves lauku laistīšanai vasarās izsīkst un ir jāmeklē citi ūdens ieguves  risinājumi. Savukārt, intensīvas lietavas sagādā galvassāpes gan pilsētu iedzīvotājiem, jo rodas plūdi, gan lauksaimniekiem, jo pārplūst lauksaimniecības zemes. Arī upju baseinu apsaimniekošanas plānos iezīmējas problēma, kas saistīta ar virszemes ūdens objektu neatbilstošajiem kvalitātes rādītājiem jeb piesārņojumu. Tāpēc ir pienācis laiks arī Latvijā runāt par ūdens atkārtotu izmantošanu. Nepieciešamas arvien jaunas, inovatīvas tehnoloģijas ūdens atkārtotas izmantošanas jomā.

Attēlā identificēti galvenie indikatori, kas parāda ūdens atkārtotas izmantošanas nepieciešamību

 

Latvijā joprojām trūkst vienota un visaptveroša normatīvā regulējuma, kas būtu kā pamats ūdens atkārtotas izmantošanas veicināšanai dažādās tautsaimniecības nozarēs. Attīrot un izmantojot ūdens resursus atkārtoti, būtu iespējams veicināt piesārņojuma samazināšanu, mazināt spiedienu uz izsīkstošajiem ūdens resursiem un palīdzēt ieviest piemērotākās tehnoloģijas ūdens atkārtotai izmantošanai. AQUARES projekts ir pirmais solis ilgtspējīgas ūdens resursu izmantošanas veicināšanā. Augstas kvalitātes un pietiekami ūdens resursi ir izšķiroši svarīgi no ūdens atkarīgu ekonomikas nozaru attīstībai un sabiedrības labklājībai kopumā. Ūdens resursu atkārtota izmantošana ir ne tikai vides, bet arī finansiālā un ekonomiskā ilgtspēja.

Latvijas pilsētvidē aktuāls jautājums ir lietus ūdeņu atkārtota izmantošana ugunsdrošībai,  ainavas veidošanai un rekreācijai. Lauksaimniecības nozarē aktualitāte ir ūdens resursu atkārtota izmantošana laistīšanas sistēmās. Mājokļiem aktuāla ir vispārēja notekūdeņu attīrīšanas uzlabošana.

Foto: ALPS ainavu darbnīca http://www.alps.archi/ Foto: Milānas notekūdeņu attīrīšanas teritorijā “Nosedo” ir izvietoti vietējo iedzīvotāju mākslas darbi, kurs var jebkurš iet un apskatīt.

Latvijā ūdens atkārtotas izmantošanas jomā uzsāktas dažādas iniciatīvas, kas šobrīd vairāk ir pašvaldību, iedzīvotāju un pašu uzņēmēju vēlme būt zaļākiem un ar atbildību izturēties pret ūdens un vides resursiem. Piemēram, teritorijas labiekārtojuma rekonstrukcijas projektā Rūjienā tika veiksmīgi integrēti ilgtspējīgas lietus ūdens apsaimniekošanas risinājumi – Rūjienas lietus dārzs. Intensīvos nokrišņu periodos šī teritorija kalpo kā “sūklis”, kas spēj uzkrāt lielu daudzumu lietusūdeņu. Vairāk par projektu http://www.alps.archi/portfolio/rujienas-kulturas-nams/

Labs piemērs ir arī ārvalstīs – Itālijā. “Nosedo” Milānas notekūdeņu attīrīšanas teritorijā attīrītie notekūdeņi tiek izmantoti lauksaimniecībā – kukurūzas, graudaugu un dārzeņu laistīšanai. “Nosedo” attīrīšanas teritorijā regulāri notiek arī dažādi pasākumi vietējiem iedzīvotājiem, tādējādi informējot par ūdens atkārtotas izmantošanas nepieciešamību, kvalitātes prasībām un pašu attīrīšanas procesu.

 

Ūdens atkārtota izmantošana ir notekūdeņu izmantošana, kas pēc to attīrīšanas atbilst īpašiem ūdens kvalitātes kritērijiem un sasniedz tādu kvalitāti, kas ir piemērots paredzētajam lietojuma veidam. Attīrīti notekūdeņi ir efektīva alternatīva, lai risinātu ūdens resursu trūkumu.

 AQUARES projekts vērsts uz ilgtspējīgu ūdens atkārtotas izmantošanas stratēģiju identificēšanu, lai novērstu neefektīvus ūdens resursu izmantošanas veidus. Projekta mērķis ir uzlabot reģionālās attīstības politiku un vides pārvaldību ūdens atkārtotas izmantošanas nozarē, kā arī veicināt resursu izmantošanas efektivitāti un zaļo izaugsmi. Projekts akcentē labāko praksi, lai nodrošinātu atbilstību ūdens kvalitātes standartiem un veicina ilgtspējīgas attīstības un ekoinovāciju ieviešanu lauksaimniecībā, rūpniecībā un pilsētvidē, integrējot notekūdeņu pārvaldības stratēģijas valsts, reģionālajos un vietējos attīstības plānos.

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES