AQUARES

Notikusi trešā AQUARES darba grupas sanāksme

Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros apstiprinātā projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” ((PGI05592) “Water reuse policies advancement for resource efficient European regions”) ietvaros 2019.gada 26.novembrī Rīgā, veiksmīgi noritējusi trešā Latvijas darba grupas sanāksme.

Trešās reģionālās ieinteresēto personu sanāksmes temats bija ” Tehniskie risinājumi un iespējas ūdens atkārtotas izmantošanas inovāciju ieviešanai”. Darba grupas sanāksmes mērķis bija identificēt labākos risinājumus un iespējas ūdens atkārtotas izmantošanas politikas, tehnoloģiju un inovāciju ieviešanai Latvijā. Sanāksmē dalībnieki tika iepazīstināti ar Eiropas pieredzi ūdens atkārtotas izmantošanas jomā. Īpaša uzmanība vērsta uz ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, attīstības plānošanas dokumentu ietvaru un efektīvu risinājumu ieviešanu ūdens resursu apsaimniekošanas un atkārtotas izmantošanas politikā. Sanāksmes noslēgumā tika identificēti labie piemēri un jomas, kurās būtu iespējams piemērot ūdens atkārtotu izmantošanu: lauksaimniecība (mākslīgās mitrzemes), mežsaimniecība (aizsargjoslas un dīķi ugunsdzēsības vajadzībām), pilsētvide (zili-zaļā infrastruktūra, rekreācija un laistīšana) un pakalpojumu nozare (tehniskā aprīkojumu, mašīnu mazgāšana).

Kopumā trešā ieinteresēto personu sanāksme noritēja veiksmīgi un produktīvi. Sanāksmes laikā tika identificētas gan galvenās nozares un jomas, kā arī tika diskutēts par labajiem piemēriem ūdens atkārtotas izmantošanas ieviešanai.

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES