LIFE OrgBalt

LIFE OrgBalt

   

Eiropas Savienības LIFE programmas projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā”

 

Projekta nosaukums

 

Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā

 

Projekta saīsinājums

 

LIFE OrgBalt

 

Joma Klimata politika, klimata pārmaiņas, SEG emisijas, SEG emisiju mērījumi, auglīgās organiskās augsnes lauksaimniecības un meža zemēs, boreāli – mērenā klimata josla, ES klimata mērķi, ilgtspējīga attīstība, SEG uzskaite, SEG emisiju datu bāze, organisko augšņu pārvaldība, politikas plānošanas rīki, zinātniskie pētījumi
Norises laiks

 

2019.gada 1.augusts – 2024.gada 31.augusts

 

Projektu līdzfinansē

 

Eiropas Savienības vides un klimata programma LIFE,  Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija un Eiropas klimata iniciatīvas programma

 

Projekta partneri Vadošais partneris:

1.    Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”

Sadarbības partneri:

2. Latvijas Republikas Zemkopības ministrija (Latvija),

3. Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Latvija),

4. Tartu Universitāte (Igaunija),

5. Mežzinātnes izpētes institūts Luke (Somija),

6. Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētījumu centrs (Lietuva),

7. Michael Succow fonds (Vācija),

8. Biedrība “Baltijas krasti” (Latvija).

 

Kopējais budžets

 

 3,360,948.00 EUR

 

ES līdzfinansējums

 

1,844,004.00 EUR

 

Valstu līdzfinansējums

 

439,910.00 EUR

 

Partneru līdzfinansējums 1,077,034.00 EUR

 

LIFE OrgBalt mērķis ir klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu demonstrēšana, apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes lauksaimniecības un meža zemēs mērenajā klimata joslā. Apsaimniekošanas aktivitātes tiks veiktas ar mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas un sniegt ieguldījumu ES kopīgo un nacionālo klimata mērķu sasniegšanā.

Organisko augšņu (augsnes, kas ir bagātas ar organisko materiālu – augu un dzīvnieku atliekām dažādās sadalīšanās stadijās) platības Eiropas Savienības (ES) teritorijās aizņem 34,5 milj. ha, kas ir 7% no ES kopējās teritorijas. LIFE OrgBalt projekts ir vērsts uz izplatītāko apsaimniekoto organisko augšņu grupu – barības vielām bagātas, nosusinātas augsnes mērenajā klimata joslā, kuru platība ir aptuveni 21 milj. ha jeb 61% no ES esošajām organiskajām augsnēm.

Projekts LIFE OrgBalt tiek īstenots četrus gadus – no 2019. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31.augustam. Šajā laikā tiks: (1) sagatavots zinātnisks pamatojums klimata pārmaiņu mazināšanas metodēm Baltijas valstīs un Somijā, kas pielietojamas SEG emisiju samazināšanai, apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes lauksaimniecības un meža zemēs; (2) samazinātas SEG emisijas pētījuma demonstrējumu teritorijās; uzlaboti SEG emisiju faktori auglīgām organiskām augsnēm; (3) izstrādāta SEG uzskaites sistēma un SEG emisiju datu bāze Baltijas reģiona valstīm; (4) izstrādātas vadlīnijas pārdomātai un uz klimata izmaiņu mazināšanu vērstai organisko augšņu pārvaldībai, kā arī aprēķinu un politikas plānošanas rīki, jauni pētījumi un zinātniskās publikācijas.

 

Projektu “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18CCM/LV/001158) no 2019. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31. augustam īsteno Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” sadarbībā Latvijas Republikas Zemkopības ministriju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Tartu Universitāti (Igaunija), Mežzinātnes izpētes institūtu Luke (Somija), Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētījumu centru, biedrību “Baltijas krasti” (Latvija) un Michael Succow fondu (Vācija) ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

 

 

Seko LIFE OrgBalt projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/orgbalt

   https://twitter.com/orgbalt

  http://www.instagram.com/orgbalt