SADARBĪBA

Biedrības Baltijas krasti, veicot pētniecisko un praktisko darbību, sadarbojas ar publiskās pārvaldes institūcijām, augstākās izglītības un pētniecības iestādēm, kā arī citām nevalstiskām organizācijām.

Biedrība “ Baltijas Krasti” veiksmīgi sadarbojas ar vairākām pašvaldībām:

Saulkrastu novada pašvaldība – kopīgi realizējot LIFE Ekosistēmu pakalpojumu projektu.

Carnikavas novada pašvaldība – izstrādājot tehniski ekonomisko pamatojumu Eimuru meliorācijas kanāla postošo darbību mazināšanai un Garciema pludmales kāpu un krastu izskalošanas novēršanai; izstrādājot rekomendācijas Langas upes hidroloģiskā režīma uzlabošanai.

Dabas aizsardzības pārvalde Sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldi kopīgi tiek realizēti vairāki projekti LIFE projekti – LIFE Ekosistēmu pakalpojumi, LIFE REstore

LIFE CITYWATER – 2013. gadā biedrība “Baltijas krasti” izveidoja sadarbību ar LIFE CITYWATER projektu, kas ilgs trīs gadus, ar galveno mērķi Baltijas jūras piekrastes ūdeņu kvalitātes uzlabošanai. Vairāk par CITYWATER projektu

lasīt vairāk …

Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” – kopīgi ar Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” tiek realizēts projekts LIFE REstore

Latvijas Kūdras asociācija – kopīgi ar Latvijas Kūdras asociāciju tiek realizēts projekts LIFE REstore