LIFE Waste to Resources IP

LIFE Waste to Resources IP

Eiropas Savienības LIFE programmas projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju”

Projekta nosaukums Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju
Projekta saīsinājums LIFE Waste to Resources IP
Joma Atkritumu apsaimniekošana, aprites ekonomika, ilgtspējīga resursu izmantošana, vides izglītība
Norises laiks 2021.gada 1.novembris – 2028.gada 31.decembris
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienības vides un klimata programma LIFE,  Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
Projekta partneri Vadošais partneris: Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Sadarbības partneri:

Valsts vides dienests

Būvniecības kontroles valsts birojs

Latvijas Atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija

Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība

Biedrība «CleanTech Latvia»

Biedrība «Zero Waste Latvia»

Biedrība «Zaļā brīvība»

Biedrība «Baltijas Krasti»

Nodibinājums «Vides izglītības fonds»

Rīgas Tehniskā universitāte

Cēsu novada pašvaldība

SIA «ZAAO»

SIA «Vidusdaugavas SPAAO»

SIA «Clean R»

SIA «Ecobaltia Vide»

AS «Latvijas Zaļais punkts»

SIA «Zaļā josta»

SIA «Hyrogas»

SIA «Druplat»

SIA «Econova Latvia».

Kopējais budžets 15,245,351.00 EUR
ES līdzfinansējums 9,147,210.00 EUR
Valsts līdzfinansējums 5,036,374.00 EUR
Partneru līdzfinansējums 1,061,767.00 EUR

 

Projekta LIFE Waste to Resources IP kopējais mērķis ir ar pasākumiem samazināt atkritumu rašanos, kas uzlabo materiālu reģenerāciju un apriti un samazina vidi un oglekļa emisijas ekonomikas pēdas nospiedumu, pilnībā īstenojot Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā 2021.-2028. gadam noteiktos pasākumus.

Lai uzlabotu atkritumu apsaimniekošanas plānošanu un pilnībā īstenotu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā noteiktos uzdevumus, projektā iesaistītās organizācijas īstenos pasākumus 4 tematisko bloku ietvaros: 1) pāreja no atkritumiem uz resursiem; 2) labāki produktu cikli un produktu dizains; 3) reģionālās ilgtspējas stiprināšana un atkritumu un materiālu pārvalde; 4) ilgtspējīgs patēriņš un sociālās inovācijas.

Galvenie plānotie projekta rezultāti ir sekojoši:

 • 2 modernu šķiroto atkritumu savākšanas parauglaukumu izveide;
 • bioloģisko atkritumu dalītas vākšanas un apsaimniekošanas sistēmas izveide un demonstrācija;
 • tekstilizstrādājumu savākšanas sistēmas izveide un demonstrācija;
 • principa «Maksā, kad izmet» ieviešanas optimālā modeļa izstrāde;
 • pārstrādājamu būvmateriālu aprites sistēmas izstrāde un pilotprojekts;
 • atkritumu resursu aprites pilotprojekti un demonstrācija;
 • pilotprojekti atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzlabošanai;
 • ražošanas atkritumu simbiozes platformas izveide;
 • lietu atjaunošanas (up-cycling) atkārtotas izmantošanas un labošanas sistēmas izstrāde un demonstrācija;
 • reģionālās ilgtspējas un materiālu aprites nodrošināšana – aprites ekonomikas ceļa kartes izstrāde;
 • atkārtojamas atkritumu rašanās novēršanas un aprites ekonomikas iniciatīvas un metodoloģijas;
 • projekta atkārtojamības un pārnesamības stratēģijas izstrāde un ieviešana;
 • visaptverošas sabiedrības informēšanas, izglītošanas un apziņas veicināšanas aktivitātes.

Vairāk par projektu var uzzināt mājaslapā https://wastetoresources.varam.gov.lv/