LIFE GOODWATER IP

LIFE GOODWATER IP

Projekta nosaukums

 

Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai

 

Projekta saīsinājums

 

LIFE GOODWATER IP

 

Joma

 

Vides un klimata politika, Upju apsaimniekošanas plāni, Riska ūdensobjekti, Ūdenssaimniecības pārvaldība, Virszemes ūdens stāvoklis, Laba ūdens kvalitāte, Ūdenssaimniecība, ES klimata mērķi, ilgtspējīga attīstība, politikas plānošanas rīki, zinātniskie pētījumi

 

Norises laiks

 

2020.gada 1.janvāris – 2027.gada 31.decembris

 

Projektu līdzfinansē

 

Eiropas Savienības vides un klimata programma LIFE,  Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

 

Projekta partneri Vadošais partneris:

1.       Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”.

Sadarbības partneri:

Valsts pārvaldes institūcijas:

2.       Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

3.       Zemkopības ministrija;

Zinātniski pētnieciskās iestādes:

4.       Latvijas Lauksaimniecības universitāte;

5.       Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava”;

6.       Latvijas Universitāte;

7.       Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts BIOR;

8.       SIA “Procesu analīzes un izpētes centrs”;

Vietējā un reģionālā līmeņa institūcijas:

9.       Engures novada pašvaldība;

10.   SIA “Jelgavas novada KU”;

Valsts īpašuma pārvaldības organizācijas:

11.   Valsts SIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”;

12.   AS “Latvijas valsts meži”;

NVO:

13.   Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija

14.   Zemnieku Saeima;

15.   Pasaules Dabas fonds;

16.   Baltijas krasti

17.   Latvijas Dabas fonds;

18.   Baltijas Vides forums;

19.   Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs.

 

Kopējais budžets

 

14 463 050 EUR

ES līdzfinansējums 8 677 830 EUR
Valstu līdzfinansējums 4 372 616 EUR
Partneru līdzfinansējums 1 517 604 EUR

 

Lai uzlabotu riska ūdensobjektu stāvokli  Latvijā,  vides organizācijas 2020. gadā uzsākušas kopīgu projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP). Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu. Latvijā šobrīd ir 165 riska ūdensobjekti (89 upes un 75 ezeri) un lielākās problēmas rada piesārņojums ar augu barības vielām (slāpekļa un fosfora savienojumiem, kas izraisa eitrofikāciju), kā arī ūdensteču un ūdenstilpņu krastu un gultnes pārveidojumi.

Projekta mērķis ir ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti aptuveni 30% riska ūdensobjektu, izstrādājot, adaptējot Latvijas apstākļiem un ieviešot dažādus inovatīvus apsaimniekošanas un pārvaldības pasākumus.

Upes ir valsts ekosistēmas daļa, un to ūdens kvalitāte var ietekmēt citus ūdeņus attiecīgajā sateces baseinā un ar ūdeņiem saistīto resursu kvalitāti, kā arī plašāku ūdeņu (pazemes, arī jūras) kvalitāti. Virszemes ūdeņu kvalitāti Latvijā visvairāk ietekmē divi faktori – barības vielu ieplūde ūdeņos un dažādi pārveidojumi. Barības vielas ūdeņos ieplūst ar notekūdeņiem un notecēm no lauksaimniecības un mežu teritorijām un tas veicina ūdensteču un ūdenstilpju aizaugšanu. Dažādi pārveidojumi (aizsprosti, ostas, krastu nostiprinājumi u.c.) maina ūdeņu dabisko režīmu, tādējādi ietekmējot arī dabiskās dzīvotnes. Upju baseinu apsaimniekošanā Latvijā ir nepieciešami uzlabojumi, lai spētu sasniegt ES  Ūdens Struktūrdirektīvā noteiktos standartus.

Projekta LIFE GoodWater IP īstenošanas laikā no 2020. – 2027. gadam iesaistītās organizācijas īstenos Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apsaimniekošanas plānos (UBAP) noteiktos pasākumus:

  • samazinās sadzīves notekūdeņu piesārņojumu riska ūdensobjektos;
  • samazinās barības vielu un citu piesārņojošo vielu noplūdi no lauksaimniecības un mežsaimniecības zemēm, īpaši ziemas periodā, lai mazinātu riska ūdensobjektu eitrofikāciju un difūzo piesārņojumu, īpašu uzmanību pievēršot fosfora ievades samazināšanai;
  • samazinās hidroloģisko un morfoloģisko izmaiņu ietekmi uz riska ūdensobjektiem, tai skaitā meliorācijas sistēmu un mazo HES radīto ietekmi;
  • uzlabos upju baseinu apsaimniekošanas plānošanu un tās īstenošanas mehānismus, veicot stratēģiski plānotas kapacitātes palielināšanas darbības, kā arī novērsīs trūkumus riska ūdensobjektu monitoringa sistēmā, lai nodrošinātu Upju baseinu apsaimniekošanas plānu (UBAP) efektīvāku īstenošanu turpmākajos plānošanas ciklos;
  • palielinās dažādu ieinteresēto pušu informētību un veicinās to iesaistīšanos UBAP īstenošanā;
  • sniegs atbalstu atbildīgajām iestādēm nepieciešamo likumdošanas aktu un normatīvo dokumentu izstrādē, kā arī vides politikas uzlabošanā.

 

LIFE GoodWater IP ir viens no 10 liela mēroga Eiropas Savienības LIFE Programmas vides un klimata projektiem, kas kopš 2019. gada ir uzsākti 9 dalībvalstīs (Kiprā, Igaunijā, Francijā, Grieķijā, Īrijā, Latvijā, Slovākijā, Čehijā un Spānijā), kopumā investējot 101.2 miljonus eiro, lai Eiropas Savienību padarītu zaļāku un mazinātu tās ietekmi uz klimata pārmaiņām. LIFE programma ir Eiropas Savienība finanšu instruments vides un klimata jautājumu risināšanai, kas darbojas kopš 1992. gada un ir līdzfinansējusi vairāk kā 5,400 projektus Eiropas Savienībā. Programmas budžets 2014. – 2020. gadam ir 3.4 miljardi eiro.

 

Projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.