LIFE GOODWATER IP

Cenu aptauja par sabiedrības informēšanas kampaņu LIFE GoodWater IP ietvaros par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu

Atjaunots, 6. novembris, 2023:
Paziņojam, ka biedrība “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā tirgus izpētē ““LIFE GoodWater IP sabiedrības informēšanas kampaņa Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas līdzfinansētā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”/„Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status” ietvaros par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu” LIFE GOODWATER IP projekta ietvaros, pēc 2023.gada 6. novembra tirgus izpētes piedāvājuma vērtēšanas akta sastādīšanas par uzvarētāju ir atzinusi un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam biedrībai “Misiņa bibliotēkas Atbalsta biedrība” reģistrācijas Nr. 40008144485.

20. oktobris, 2023:
Paziņojam, ka biedrība “Baltijas krasti”, Reģ. Nr. 40008116782 ir uzsākusi cenu aptaujas procesu projekta LIFE GOODWATER IP (LIFE18 IPE/LV/000014) “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros. Cenu aptaujas “LIFE GoodWater IP sabiedrības informēšanas kampaņa Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas līdzfinansētā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai”/„Implementation of River Basin Management Plans of Latvia towards good surface water status” ietvaros par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu” tiek veikta LIFE GoodWater IP sabiedrības informēšanas kampaņu 2023. gada izvēlētās tēmas “Decentralizētās kanalizācijas sistēmas” ietvaros.

Cenu aptaujas nolikuma pielikumus var saņemt, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv, vai pieprasot klātienē, Maskavas ielā 127, Rīgā,  ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa.

Piedāvājuma iesniegšanas datums: 2023.gada 3.novembrī.

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: plkst. 16:00.

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: Piedāvājumu iesniedz rakstiski papīra formātā (klātienē, Maskavas ielā 127, Rīgā vai sūtot pa pastu – Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003) vai elektroniski (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu) sūtot uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv.

Kontaktpersona: Kontaktpersona: Maija Fonteina Kazeka tel. nr. 28448881; e-pasts: maija.fonteina.kazeka@baltijaskrasti.lv

Projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” projekta numurs LIFE18 IPE /LV/000014 (LIFE GOODWATER IP) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Seko līdzi LIFE GoodWater IP projekta aktivitātēm: https://goodwater.lv/par-projektu/