LIFE GOODWATER IP

Tirgus izpēte par loģiskā risku modelēšanas rīka izstrādi

Tirgus izpēte par loģiskā risku modelēšanas rīka izstrādi decentralizēto notekūdeņu sistēmu potenciālās ietekmes apzināšanai un raksturošanai un vispārējo rekomendāciju un rīcību apkopojumu

Paziņojam, ka biedrība “Baltijas krasti”, Reģ.Nr.40008116782 rīkotajā tirgus izpētē “Loģiskā risku modelēšanas rīka izstrāde decentralizēto notekūdeņu sistēmu potenciālās ietekmes apzināšanai un raksturošanai un vispārējo rekomendāciju un rīcību kopsavilkuma risku radītās ietekmes novēršanai/mazināšanai sagatavošana” LIFE GOODWATER IP projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai Nr.LIFE18IPE/LV/00001 (LIFE GOODWATER IP)” ietvaros, pēc 2021.gada 6.augusta tirgus izpētes piedāvājuma vērtēšanas akta sastādīšanas par uzvarētāju ir atzinusi un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Eirokonsultantu nams”, reģistrācijas Nr. 40003572185.

 

Projekta LIFE GoodWater IP “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” Nr.LIFE18 IPE/LV/000014 ietvaros tiek veikta tirgus izpēte  “Loģiskā risku modelēšanas rīka izstrāde decentralizēto notekūdeņu sistēmu potenciālās ietekmes apzināšanai un raksturošanai un vispārējo rekomendāciju un rīcību kopsavilkuma risku radītās ietekmes novēršanai/mazināšanai sagatavošana”.

Nolikumu iespējams saņemt arī rakstot pieprasījumu uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

Piedāvājumu iesniegšanas datums: 2021.gada 30.jūlijs

Piedāvājuma iesniegšanas laiks: 17:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta: uz e-pastu info@baltijaskrasti.lv

 

Projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE GoodWater IP projekta aktivitātēm:

www.goodwater.lv