LIFE GOODWATER IP

Sagatavots ziņojums par decentralizēto un centralizēto kanalizācijas sistēmu ietekmi Nākotnes ciemā

Projektā LIFE Goodwater IP izpētīti pēdējo gadu Auces upes monitoringa statistikas dati. Auces upē ieplūst Nākotnes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) attīrītie notekūdeņi. Izvērtēti arī Nākotnes ciema NAI uzkrātie monitoringa dati. Sagatavots Ziņojums par centralizēto un decentralizēto kanalizācijas sistēmu ietekmi Nākotnes ciemā.

Projektā ir veikta esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu izpēte un analīze Nākotnes ciemā, notekūdeņu sistēmu ietekmes novērtējums uz Auces upi kā uz riska ūdensobjektu, Nākotnes ciema NAI darbības novērtējums, kā arī izstrādāti priekšlikumi “zaļās klases” izveidei ar NAI prototipu. “Zaļās klases” mērķis ir nodrošināt iedzīvotāju, studentu un citu interesentu izglītošanu par notekūdeņu attīrīšanas procesiem, kas norisināsies jaunajās Nākotnes ciema NAI.

Nākotnes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ir morāli un tehnoloģiski novecojušas

Apkopojot un analizējot datus no Nākotnes ciema NAI notekūdeņu testēšanas rezultātiem, secināts, ka Nākotnes ciema NAI pēdējo gadu griezumā kopumā savas funkcijas ir veikušas atbilstoši Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes izsniegtās B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas nosacījumiem, notekūdeņu kvalitāte pēc attīrīšanas, ar atsevišķiem izņēmumiem, novērtēta kā prasībām atbilstoša. Tomēr, ņemot vērā to, ka Nākotnes ciema NAI darbojas diennakts režīmā kopš to izbūves pirmsākumiem, iekārtu tehniskais stāvoklis šobrīd ir vērtējams kā neapmierinošs. Ierobežota ir iekārtu spēja ilgtermiņā pieņemt paaugstinātas piesārņojošo vielu koncentrācijas notekūdeņos, piemēram, no gaļas pārstrādes uzņēmuma “Nākotne”, vai pieņemt Nākotnes ciema decentralizēto kanalizācijas sistēmu notekūdeņus, kā arī veidot jaunus pieslēgumus pie centralizētās kanalizācijas sistēmas.

Izvērtēta ietekme uz Auces upi kā uz riska ūdensobjektu

Auces upe ir riska ūdensobjekts, kuras ekoloģiskais stāvoklis, saskaņā ar šobrīd spēkā esošo Lielupes upju baseinu apsaimniekošanas plānu, ticis novērtēts kā slikts. Par būtiskākajiem riska cēloņiem uzskatāmi punktveida piesārņojums un hidromorfoloģiskie pārveidojumi. Kā īpaši bīstama tiek vērtēta fosfora un slāpekļa nonākšana upē, kas veicina upju aizaugšanu (eitrofikāciju) un upes ekosistēmas degradāciju.

Neskatoties uz Nākotnes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības atbilstību likumdošanas pamatprasībām un atbilstību izsniegtās atļaujas B kategorijas piesārņojošās darbības nosacījumiem, centralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu kopējā ietekme Nākotnes ciemā uz Auces upi ir vērtējama kā negatīva. Iemesli tam galvenokārt ir saistāmi ar apstākli, ka saskaņā ar 2002. gada 22. janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” 53.3. punktu, Auces upē pieņemošo ūdeņu kvalitātei jāatbilst vismaz karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes normatīviem, kas nav vērtēti šo MK noteikumu kontekstā. Pie nosacījuma, ka Nākotnes ciema NAI izpilda visu attīrīto notekūdeņu normatīvos rādītājus un sasniedz attīrīšanas efektivitāti, šie normatīvie rādītāji ir augstāki par karpveidīgo zivju ūdeņu kvalitātes normatīvos norādītājiem. Tas nozīmē, ka, lai  īpaši jutīgās virszemes ūdens teritorijās, tai skaitā, arī Auces upē, sasniegtu plānotos mērķlielumus, no aglomerācijām, kuru lielums nenosaka slāpekļa un fosfora robežvērtības, ūdensobjektu ietekmējošām NAI emitētajiem notekūdeņiem normatīvajos aktos ir jānosaka paliekošā piesārņojuma koncentrācijas slāpekļa un fosfora savienojumiem attīrītajos notekūdeņos. Lai arī konkrētais risinājums ietver vairākus riskus, kas skartu NAI valdītājus vai īpašniekus, lai konkrētos normatīvus sasniegtu, šis varētu būt kā vienīgais risinājums virszemes ūdeņu kvalitātes uzlabošanā riska ūdensobjektos un ūdens jutīgajās teritorijās.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas process – ieguvums gan pašvaldībai, gan videi

Šobrīd arī Jelgavas novadā un Nākotnes ciemā, līdzvērtīgi, kā citur Latvijas teritorijā, notiek decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas process, kurš, saskaņā ar normatīvajiem aktiem, ir jānoslēdz līdz 2021. gada decembrim. Nākotnes ciemā ir apzinātas 60 decentralizētās kanalizācijas sistēmas, no kurām tikai 5 šobrīd ir reģistrējušās iepriekš minētajā reģistrā. Ir zināms, ka 2 mājsaimniecībām ir iespēja pieslēgties centralizētiem kanalizācijas pakalpojumiem, bet 58 mājsaimniecībām šādas iespējas pašlaik nav un pārskatāmā nākotnē netiek plānotas.

Reģistra izveide un uzturēšana ļautu prognozēt papildus slodzes uz Nākotnes ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, tai skaitā, jaunu pieslēgumu pie centralizētās kanalizācijas sistēmas gadījumā. Tāpat regulāra decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzēja atskaišu iesniegšana vietējai pašvaldībai par notekūdeņu apjomu, kas no pakalpojumu sniedzēja apkalpotajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām izvests uz centralizēto kanalizācijas sistēmu, nodrošinās, ka neattīrītu notekūdeņu novadīšana vidē ievērojami samazināsies.

Sagatavoti priekšlikumi Zaļās klases izveidei ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu prototipu

Projekta ietvaros, līdztekus Nākotnes ciema NAI izbūvei, ir plānots izveidot “zaļo klasi”, kuras primārais mērķis paredz novada iedzīvotāju, kā arī jebkuru citu interesentu izglītošanu par notekūdeņu attīrīšanas procesiem. Šādas “zaļās klases” izveide nodrošinās iespēju komunālo saimniecību, ūdens nozares speciālistiem runāt “vienā valodā”, uzskatāmi demonstrējot, kā notekūdeņu radītāji – iedzīvotāji un ražošanas uzņēmumi – var sekmēt apkārtējās vides uzlabošanos un ilgtermiņā līdzsvarot maksu par notekūdeņu savākšanu, novadīšanu uz NAI, to attīrīšanu un secīgi – tālāku novadīšanu apkārtējā vidē.

Šobrīd ir sagatavoti un apkopoti vairāki iespējamie “zaļās klases” risinājumi, no kuriem viens – atbilstošākais un piemērotākais – projekta laikā tiks izstrādāts un uzstādīts Nākotnes ciemā. Lai arī gala lēmums par piemērotākā “zaļās klases” prototipa izvēli gulstas uz Jelgavas novada pašvaldības pleciem, tomēr jāuzsver, ka aktivitātes būtiskākais ieguvums būs dažādu iedzīvotāju grupu izglītošanu par notekūdeņu attīrīšanas procesiem un to ietekmi uz apkārtējo vidi, vienlaikus skaidrojot katra indivīda atbildības nozīmīgumu.

Projektā iegūtie rezultāti kalpos kā noderīgs materiāls Jelgavas novada pašvaldībai, lai plānotu turpmākās rīcības saistībā ar Nākotnes ciema centralizēto un decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzlabošanu. Nākamie soļi projektā paredz tehniskā projekta izstrādi jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecībai Nākotnes ciemā, lai tādējādi nodrošinātu modernus un apkārtējai videi draudzīgus risinājumus notekūdeņu turpmākai apsaimniekošanai.

Ziņojuma sagatavošanu un pētniecības darbu sekmīgu norisi Nākotnes ciemā nodrošināja LIFE GoodWater IP projekta partneri – projekta vadošais partneris Valsts SIA “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”, aktivitātes atbildīgais partneris – biedrība “Baltijas krasti”, kā arī citi partneri – Jelgavas novada pašvaldība, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts BIOR, Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Projektu “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP, LIFE18 IPE/LV/000014) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE GOODWATER IP projekta aktivitātēm: www.goodwater.lv