Cik maksā daba?

Cik maksā daba?

Vides izglītības kampaņa “Cik maksā daba?”

Projekta nosaukums Cik maksā daba?
Joma Dabas kapitāls, ekosistēmu pakalpojumi, vides izglītība, ilgtspējīga resursu izmantošana
Norises laiks 01.11.2022. – 31.12.2023.
Projektu finansē Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
Projekta partneri Biedrība “Baltijas krasti”

Nodibinājums “Eko forums”

Kopējais budžets 34 674,41 EUR

 

Dabiskās ekosistēmas sniedz neskaitāmus pakalpojumus, kas nodrošina cilvēku eksistenci un padara iespējamu cilvēku civilizāciju.  Iespējams, mēs šobrīd nemaksājam tieši par šiem ekosistēmu pakalpojumiem, taču mēs ievērojami maksājam par to zaudējumiem, (piemēram, notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība un ekspluatācija, slimību izplatība, augsnes auglības zudumi, u.c.). Ikdienas lēmumi, ko pieņem gan sabiedrība, gan teritoriju attīstības plānotāji, tiešā veidā ietekmē šo pakalpojumu apjomu un kvalitāti.

Izglītojot visu sabiedrību kopumā – (1) skaidrojot resursu dabas vērtību un ilgtspējīgu izmantošanu sabiedrībai; (2) pētniekiem un zinātniekiem plānojot un meklējot jaunus risinājumus efektīvāku un pārdomātu resursu izmantošanai; (3) pašvaldību teritoriju attīstības plānotājiem praksē modelējot ilgtspējīgus teritoriju attīstības scenārijus, iespējams samazināt dabas resursu (pār)tēriņu un rast ilgtspējīgu resursu izmantošanas iespējas, vienlaikus saglabājot dabas vērtības un ekonomisko izaugsmi.

Projekta ietvaros, iesaistot gan novadu pašvaldības pārstāvjus, gan jaunos zinātniekus, gan sabiedrību kopumā, tiks skaidrota dabas resursu ilgtspējīga izmantošana. Dabas vērtību skaidrošanai tiks izmantota ekosistēmu pakalpojumu pieeja, caur kuru iespējams vieglā un sabiedrībai saprotamā veidā uzskatāmi parādīt “Cik maksā daba?” –  ko mēs iegūstam vai zaudējam, pieņemot vienu vai otru lēmumu. Projekta rezultātā, vienlaikus izglītojot vairākas sabiedrības mērķgrupas, tiks sekmēta ilgtspējīga dabas resursu izmantošana.

Projekta īstermiņa mērķis ir skaidri apzināties dabas vērtību salīdzināmā monetārā izteiksmē, tādejādi veicinot pārdomātu ilgtermiņa dabas resursu izmantošanu, izvērtējot alternatīvas un apzinoties to, ka ne vienmēr īstermiņa ekonomiskie un finanšu ieguvumi atsver ilgtermiņa ekonomiskos zaudējumus. Ilgtermiņā, projekta mērķis ir mainīt sabiedrības rīcības virzienu no resursu (pār)tērēšanas uz ilgtspējīgu resursu plānošanu un pārdomātu izmantošanu.

Projekts tiek finansēts no Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļiem, projekta vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātes “Videi draudzīga dzīvesveida izglītojošu pasākumu īstenošana” ietvaros.