Cik maksā daba?

Ekosistēmu pakalpojumu monetāro vērtību pieeja

Ekosistēmu pakalpojumi ir dabas sniegtie labumi, struktūras un procesi, kas kalpo par balstu cilvēku izdzīvošanai un labklājībai. Kad upē nonāk augu sēklas, upes straume un pali sēklas nogādā tālāk, kur tās iesēsies augsnē un nu jaunā vietā varēs izaugt šis augs. Šādi upe ir piedalījusies vairāku pakalpojumu un subpakalpojumu nodrošināšanā: sēklu izplatīšanā; bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanā; jaunu dzīvotņu veidošanā; dalība barības vielu ciklā; erozijas kontrolē un citos. Šo pakalpojumu ekonomiskā jeb naudiskā novērtēšana ir veids, kā izteikt ekosistēmu izmaiņu, piemēram, degradācijas, pilnīgas izzušanas vai tieši pretēji – eksosistēmu atjaunošanās ietekmi uz ekonomiku un sekojoši iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Ekonomika ir ”valoda”, kuras vērtību saprot lielākā daļa cilvēku, tāpēc naudas vienības ekosistēmu pakalpojumu pieejā tiek izmantotas tikai kā savstarpēji salīdzināma metriska vienība.

Pakalpojumu ekonomiskās vērtības tiek aprēķinātas vairākos veidos:

  • tirgus cenu metode – monetārā vērtība, kas tiek noteikta un maksāta par precēm un pakalpojumiem tirgū.
  • ražošanas funkciju metode – aprēķina ekonomiskās vērtības ekosistēmu precēm vai pakalpojumiem, kas veicina komerciālā tirgus preču ražošanu;
  • ceļojumu izmaksu metode – konkrētās vietas “cena” veidojas summējot laika un ceļa izdevumus, ko cilvēki ir iztērējuši, apmeklējot konkrēto vietu;
  • izmaksu novēršanas metode – EP vērtību noteikšana, pamatojoties uz izmaksām, kas varētu rasties novēršot zaudējumus vai izmaksas, kas veiktas, lai izvairītos no zaudējumiem.
  • aizvietošanas cenas metode – aprēķina izmaksas par ekosistēmu aizvietotāj pakalpojumiem.
  • kontingenta (konstruētā tirgus) metode – pakalpojuma pieprasījuma vērtību veido hipotētisks scenārijs, kas balstās uz alternatīvu zemes izmantošanas veidu izvērtējumu.
  • hedonisko cenu metode – novērtē ekosistēmu vai vides pakalpojumu ekonomisko vērtību, kas tieši ietekmē tirgus cenas
  • ieguvumu pārneses metode – ieguvumu pārneses metode tiek izmantota, lai novērtētu ekonomiskās vērtības EP, pārnesot pieejamo informāciju no citiem pētījumiem, kas veikti citā vietā un/vai kontekstā.

Lai arī ir iespējams izteikt dažādu pakalpojumu monetāro vērtību, ir jāņem vērā, ka vērtības atšķiras atkarībā no tā, kāds biotops ir pētīts, kādā laika posmā (gads, sezona), valstī, socioekonomsikajā vidē. Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana tiek veikta konkrētām vietām un konkrētām vajadzībām, tāpēc, lai arī gan Gaujas nacionālā parka, gan Kongo lietusmeža koki mūs apgādā ar skābekli, šī pakalpojuma ekonomiskā vērtība būs atšķirīga balstoties uz mežu blīvumu un biotopu, socioekonomisko stāvokli reģionā, laiku, kad aprēķini veikti, metodi, kāda izmantota, un virkni citu faktoru.

Bukletā ”Cik maksā daba?” izmantotās monetārās vērtības ir tikai indikatīvas pašai ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskās novērtēšanas pieejai. Vērtības ir iegūtas izmantojot The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) datubāzi, kas apkopo atsevišķu pētījumu aprēķinus, kā arī Biedrība ”Baltijas Krasti” veiktos aprēķinus ”Sociāli-ekonomiskās ietekmes analīze par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un konstatētajiem ES nozīmes biotopiem Latvijā” pētījumā.

Bukletā norādītie ekosistēmu pakalpojumi un avoti, no kuriem tie iegūti:

Ūdens: Costanza, R., R. d’Arge,  R. de Groot,  S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R.V. O’Neill, J. Paruel, R.G. Raskin, P. Sutton and M. van den Belt (1997) The value of the world’s ecosystem service and natural capital. Nature 387: 253-260.

Ūdens filtrācija: Li, T., W. Li and Z. Qian (2008) Variations in ecosystem service value in response to land use changes in Shenzhen. Ecological Economics (In Press), Corrected Proof: 9.

Ūdens filtrācija: Costanza, R., R. d’Arge,  R. de Groot,  S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R.V. O’Neill, J. Paruel, R.G. Raskin, P. Sutton and M. van den Belt (1997) The value of the world’s ecosystem service and natural capital. Nature 387: 253-260.

CO2 piesaiste: Anielski, M. and S.J. Wilson (2005) Counting Canada’s natural capital: assessing the real value of Canada’s boreal ecosystems. Canadian Boreal initiative, Pembina institute, Canadian.

Erozijas kontrole: Brenner-Guillermo, J. (2007) Valuation of ecosystem services in the Catalan coastal zone. Marine Sciences, Polytechnic University of Catalonia.

Plūdu kontrole: King, S.E. and J.N. Lester (1995) The value of salt marsh as a sea defence. Marine Pollution Bulletin 30 (3): 180-189.

Biodaudzveidība: Everard, M. and S. Jevons (2010) Ecosystem services assessment of buffer zone installation on the upper Bristol Avon, Wiltshire. Environment Agency.

Sēklu izsēšana: Hougner, C., J. Colding and T. Söderqvist (2006) Economic valuation of a seed dispersal service in the Stockholm National Urban Park, Sweden. Ecological Economics 59: 364-374.

Zivis: Sociāli-ekonomiskās ietekmes analīze par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un konstatētajiem ES nozīmes biotopiem Latvijā (2022) Biedrība Baltijas Krasti, Rīga, Latvija. Pieejams. https://petijumi.mk.gov.lv/node/4023

Apputeksnēšana: Sociāli-ekonomiskās ietekmes analīze par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un konstatētajiem ES nozīmes biotopiem Latvijā (2022) Biedrība Baltijas Krasti, Rīga, Latvija. Pieejams. https://petijumi.mk.gov.lv/node/4023

Medus: Sociāli-ekonomiskās ietekmes analīze par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un konstatētajiem ES nozīmes biotopiem Latvijā (2022) Biedrība Baltijas Krasti, Rīga, Latvija. Pieejams. https://petijumi.mk.gov.lv/node/4023

Ārstniecības augi: Sociāli-ekonomiskās ietekmes analīze par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un konstatētajiem ES nozīmes biotopiem Latvijā (2022) Biedrība Baltijas Krasti, Rīga, Latvija. Pieejams. https://petijumi.mk.gov.lv/node/4023

Atpūta: Sociāli-ekonomiskās ietekmes analīze par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un konstatētajiem ES nozīmes biotopiem Latvijā (2022) Biedrība Baltijas Krasti, Rīga, Latvija. Pieejams. https://petijumi.mk.gov.lv/node/4023

Meža ogas: Sociāli-ekonomiskās ietekmes analīze par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un konstatētajiem ES nozīmes biotopiem Latvijā (2022) Biedrība Baltijas Krasti, Rīga, Latvija. Pieejams. https://petijumi.mk.gov.lv/node/4023

Kultūras mantojums: Sociāli-ekonomiskās ietekmes analīze par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un konstatētajiem ES nozīmes biotopiem Latvijā (2022) Biedrība Baltijas Krasti, Rīga, Latvija. Pieejams. https://petijumi.mk.gov.lv/node/4023

Dabā balstīta izglītība: Sociāli-ekonomiskās ietekmes analīze par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām un konstatētajiem ES nozīmes biotopiem Latvijā (2022) Biedrība Baltijas Krasti, Rīga, Latvija. Pieejams. https://petijumi.mk.gov.lv/node/4023