AQUARES

AQUARES

  

Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos   

Projekta nosaukums Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos

Water reuse policies advancement for resource efficient European regions

Projekta saīsinājums  

AQUARES

 

Joma

 

Vide un resursu efektivitāte, ūdenssaimniecība, notekūdeņu ilgtspējīga apsaimniekošana, aprites ekonomika, ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politika
Norises laiks

 

2018.gada 1.jūnijs – 2023.gada 31.maijs

 

Projektu līdzfinansē

 

Eiropas Savienība Eiropas reģionālās attīstības fonds

Programma INTERREG EUROPE – Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) programma

 

Kopējais budžets

 

 1,835,546.00 EUR

 

Projekta partneri Vadošais partneris:

Spānija – Mursijas reģionālā pārvalde, ūdens, lauksaimniecības, lopkopības, zivsaimniecības un ūdenssaimniecības ministrija. (Regional Government of Murcia, Ministry of Water, Agriculture, Livestock and Fisheries, General Direction of Water)

Sadarbības partneri:

Spānija – Eiropas Vidusjūras Ūdens institūta fonds (Euro-mediterranean Water Institute Foundation (FIEA));

Malta – Enerģētikas un ūdens aģentūra (Energy and Water Agency);

Grieķija – Vides un enerģētikas ministrija, Ūdens īpašais sekretariāts (Ministry of Environment and Energy, Special Secretariat for Water);

Itālija – Lombardijas Vides fonds (Lombardy Foundation for the Environment);

Slovēnija – Trebnje pašvaldība (The Municipality of Trebnje);

Čehija – Parubicas reģiona reģionālās attīstības aģentūra  (The Regional Development Agency of the Pardubice Region);

Vācija – Oldenburgas un Austrumu Firsas ūdens padome (Water Board of Oldenburg and East Frisia);

Polija – Lodzkie reģions (Lodzkie Region);

Latvija – Biedrība “Baltijas krasti” (Association Baltic Coasts)

 

 

ŪDENS RESURSU IZMANTOŠANAS EFEKTIVITĀTES PALIELINĀŠANA AR ATKĀRTOTAS ŪDENS IZMANTOŠANAS PASĀKUMIEM

Atkārtota ūdens izmantošana ir galvenais veids, kā iespējams gan veicināt resursu efektivitāti Eiropas reģionos, kas cieš no ūdens trūkuma, gan gūt labumu no paplašinātā ūdens tirgus iespējām, tādējādi mazinot spiedienu uz Eiropas mitrājiem un piekrastes apgabaliem. Eiropas Inovāciju partnerības ūdens resursu jomā stratēģiskais īstenošanas plāns tika izveidots, lai veicinātu un atbalstītu efektīvu ūdens resursu apsaimniekošanu Eiropā, kur ūdens trūkums skar 11% iedzīvotāju. Šajā kontekstā AQUARES atbalstīs valsts iestādes centienu uzsākšanā, spēku apvienošanā un pieredzes apmaiņā ar mērķi: a) identificēt ilgtspējīgas ūdens atkārtotas izmantošanas stratēģijas, lai novērstu neefektīvus ūdens resursu izmantošanas veidus, b) gūtu maksimālu labumu no ES finansēšanas instrumentiem un c) veicinātu sabiedrisko dialogu, vēršot uzmanību uz dažādām konfliktējošām interesēm.

 

MĒRĶIS

AQUARES projektā apvienojušies 10 partneri no 9 valstīm, lai panāktu efektīvu ūdens resursu apsaimniekošanu ar atkārtotas ūdens izmantošanas pasākumiem, gūtu labumu no ūdens tirgus iespējām un nodrošinātu ūdensobjektu aizsardzību.

 

PAREDZAMĀ IETEKME

  • Paaugstināta 200 valsts pārvaldes darbinieku kapacitāte, lai efektīvi atbalstītu ūdens atkārtotu izmantošanu.
  • Ieguldījumi 10 miljonu eiro apmērā, lai atbalstītu efektīvas ūdens resursu izmantošanas projektus un uzlabotu ūdensobjektu apsaimniekošanu.
  • Palielināta izpratne un vienprātība ūdens pakalpojumu sniedzēju, nozares darbinieku un iedzīvotāju starpā, lai atbalstītu ūdens atkārtotas izmantošanas pasākumus (vairāk nekā 1000 cilvēku).

 

SAGAIDĀMIE REZULTĀTI

  • 9 rīcības plāni, kas virzīti uz konkrētu politikas instrumentu uzlabošanu, gūstot labumu šo politikas instrumentu pārvaldes iestādēm un saņēmējiem.
  • 4 starpreģionu semināri, 3 apmācību braucieni un 10 divpusēja vizītes, veicinot partneru un ieinteresēto pušu kapacitātes palielināšanu.
  • 9 politikas paziņojumi, lai nodotu gūto pieredzi ES un valstu iestādēm.
  • 1 tiešsaistes rīkkopa par ūdens atkārtotas izmantošanas investīciju novērtējumu reģioniem, kas veicina ūdens resursu izmantošanas efektivitāti.
  • 5 kopīgie tematiskie pētījumi un izpētes ziņojumi par teritoriālajām vajadzībām un iespējām attiecībā uz ūdens atkārtotu izmantošanu.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES