AQUARES

Iznākusi pirmā AQUARES projekta preses relīze

Starptautiskais projekts AQUARES ir Interreg Europe programmas projekts, ko līdzfinansē Eiropas Savienība reģionālais attīstības fonds. Projekts tika uzsākts 2018.gada 1.jūnijā un tiek realizēts 5 gadus līdz 2023.gada 31.maijam.  Kopā projektā ir 10 partneri, kas pārstāv 9 Eiropas valstis – Spānija, Grieķija, Polija, Malta, Itālija, Vācija, Slovēnija, Čehija un Latvija.  Projekta vadošais partneris – Mursijas reģionālā pārvalde, ūdens, lauksaimniecības, lopkopības, zivsaimniecības un ūdenssaimniecības ministrija.

AQUARES projekta mērķis ir uzlabot politikas instrumentus un ūdens apsaimniekošanas koncepcijas, integrējot notekūdeņu atkārtotu izmantošanu valsts, reģionālajā un vietējā attīstības plānos, lai veicinātu notekūdeņu resursu efektīvu izmantošanu. Projekts palielinās valsts iestāžu spēju ierosināt tiesību aktu izmaiņas attiecībā uz ūdens un dzeramā ūdens pamatdirektīvām. Projekts arī liek uzsvaru uz labāko praksi, lai nodrošinātu atbilstību ūdens kvalitātes standartiem un veicina ilgtspējīgas attīstības un ekoinovācijas ieviešanu lauksaimniecībā, rūpniecībā un pilsētvidē. Visbeidzot, ne mazāk svarīgi ir tas, ka projekts balstās uz partnervalstu pieredzi, ieviešot tehnoloģiskus un vadības jauninājumus ūdens atkārtotas izmantošanas jomā dažādās nozarēs.

Projekts tiek īstenots divos posmos. Projekta pirmajā posmā no 2018.gada līdz 2021. Gadam, tiks īstenotas galvenās projekta aktivitātes. No 2021. gada līdz 2023. gadam, otrajā pārbaudes projekta posmā, ierosinātie uzlabojumi tiks pārbaudīti un uzraudzīti no mērķa grupu pārstāvju puses. AQUARES projekta konsorcija partneri ne tikai uzraudzīs un pārbaudīs otrajā posmā, bet arī informēs attiecīgās Eiropas iestādes par projekta rezultātu īstenošanu un lietderību.

Projekts AQUARES ir 85% līdzfinansēts no Eiropas Savienības Interreg Europe programmas.

Šobrīd projekta partneri gatavojas otrai projekta sanāksmei un pirmajam starptautiskajam semināram (2019. gada 27. un 29. martā, Milānā), ko organizē Lombardijas Vides fonds (FLA) par ūdens pārstrādes tehnoloģijām. Spānijas Eiropas un Vidusjūras ūdeņu institūts ir sagatavojis ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģiju un prakses novērtēšanas metodiku, kas tiks apspriesta starptautiskajā seminārā. Metodoloģija ietver arī aptauju, ko projekta partneri aizpildīs un tālāk izplatīs arī mērķa grupām. Iegūtie dati tiks izmantoti, lai izveidotu lietojumprogrammas rokasgrāmatu ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģijai.

 

Projekta ietvaros tiek organizēti pasākumi, tikšanās un semināri gan uzņēmumu pārstāvjiem, iesaistītajiem institūcijām, kā arī sabiedrībai. Vairāk par projektu var uzzināt projekta mājaslapā www.interregeurope.eu/aquares

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES