AQUARES

Dalība projekta Kick-off sanāksmē Mursijā

Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros apstiprinātā projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” ((PGI05592) “Water reuse policies advancement for resource efficient European regions”) notikusi pirmā projekta Kick-off meeting partneru sanāksme Spānijā, Mursijā no 2018.gada 7.jūnija līdz 8.jūnijam.

Pirmo projekta sanāksmi organizēja un vadīja AQUARES projekta vadošais partneris Mursijas reģionālā pārvalde, ūdens, lauksaimniecības, lopkopības, zivsaimniecības un ūdenssaimniecības ministrija (General Direction of Water of the Regional Government of Murcia).  Sanāksmē piedalījās gandrīz visi projekta partneri, izņemot Grieķijas pārstāvji no Vides un enerģētikas ministrijas, Ūdens īpašā sekretariāta (Ministry of Environment and Energy, Special Secretariat for Water). Kopumā projektā tiek pārstāvēti 10 partneri no 9 valstīm – Spānija, Malta, Grieķija, Itālija, Slovēnija, Čehija, Vācija, Polija un Latvija.  Projektā iesaistītie partneri pārstāv dažādas vadošās un reģionālās iestādes, kas ietekmē reģionālos un valsts politikas instrumentus, kā arī sniedz projektam pievienoto vērtību apmainīties ar pieredzi un praksi ar ļoti dažādām pieredzēm, kā arī uzlabot to spēju īstenot politikas virzienus, kas vērsti uz ūdens atkārtotu izmantošanu, un efektīvas ūdens resursu apsaimniekošanas un videi draudzīgas izaugsmes stiprināšanu.

Sanāksme tika organizēta sesijās, kurās dalībnieki sniedza prezentācijas par visiem AQUARES projekta pieteikumā paredzētajā aktivitātēm. Katras sesijas beigās notika diskusija, kas ļāva dalībniekiem precizēt neskaidros jautājumus, kā arī noteikt kopīgu virzienu mērķa sasniegšanai.

 

Projekta vadošais partneris no Mursijas visiem dalībniekiem prezentēja par AQUARES projekta teritoriālo kontekstu, mērķiem un tā galveno izaicinājumu – panākt efektīvu ūdens apsaimniekošanu, veicinot ūdens atkārtotu izmantošanu. Tika izskaidrots, ka ūdens atkārtota izmantošana ir gan nepieciešamība, gan iespēja, jo:

 1. ES ūdens trūkums ir ievērojami palielinājies un skar 11% ES iedzīvotāju un 17% no ES teritorijas, un
 2. līdz 2020. gadam pasaules ūdens tirgus vērtība būs 1 triljoni eiro, un ES ūdens nozares izaugsmes pieaugums par 1% var radīt līdz pat 20 000 jaunu darbavietu.

 

Ūdens atkārtota izmantošana, kas ir efektīva ūdens resursu apsaimniekošanas stratēģiskais aspekts ES, var palīdzēt pārvarēt vairākus šķēršļus resursu efektivitātei, piemēram:

 1. nav elastīgas un diferencētas politikas efektīvai ūdens apsaimniekošanai ES reģionu lauksaimniecības, rūpniecības, pilsētu un atpūtas sektoros;
 2. lēnais tehnoloģiskās un vadības inovācijas ieviešanas ātrums ūdens atkārtotai izmantošanai (piemēram, tādu pieeju trūkums, kas vērstas uz farmaceitisko vielu savākšanu);
 3. zināšanu trūkums par zaļo infrastruktūru un dabas ūdens saglabāšanas pasākumiem, un
 4. informētības trūkums sabiedrības vidū par iespējām veicināt ūdens ilgtspējīgu un atkārtotu izmantošanu.

 

Kā lielākie ūdens atkārtotas izmantošanas politikas ieviešanas izaicinājumi tikai prezentēti:

 • Dažādi ūdens resursu apsaimniekošanas tempi ES
 • Neefektīva virsmas un gruntsūdeņu aizsardzība
 • Pielāgošanās klimata pārmaiņām un aizsardzība pret plūdiem
 • Atkārtotas ūdens kvalitātes saskaņošana dažādiem izmantošanas veidiem
 • Dažādu tiesību aktu mērķu integrācija, lai veicinātu ekoinovācijas un ES ūdens tirgus vienotību.

 

Līdz ar to galvenā uzmanība tika pievērsta projekta mērķiem politikas instrumentu uzlabošanai, formulējot ūdens atkārtotas izmantošanas integrācijas procesu valsts, reģionālajā un vietējā attīstības plānos, lai veicinātu efektīvu ūdens izmantošanu un apsaimniekošanu ES reģionos un atbalstīt ilgtspējīgu attīstību un ekoinovāciju ieviešanu lauksaimniecības, rūpniecības, pilsētvides un rekreācijas sektoros. Galvenie sanāksmes laikā izvirzītie projekta mērķi ietver sharing praksi:

 • Veicināt efektīvu ūdens patēriņu un pārvaldību, kā arī atbalstīt ilgtspējīgu attīstību un ekoinovācijas, integrējot ūdens atkārtotu izmantošanu politikā.
 • Atbalstīt neizmantoto ūdens resursu izmantošanu, veicināt ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģisko un vadības inovāciju ieviešanu, atbalstīt atbilstību ūdens kvalitātes standartiem.
 • Palielināt valsts iestāžu spēju īstenot Ūdens pamatdirektīvas un Dzeramā ūdens direktīvā noteiktos priekšlikumus.

 

Projekta AQUARE visaptverošais mērķis ir dalīties ar pieredzi un iegūt jaunas zināšanas, ko pārnest uz reģionālo politiku un rīcības plāniem, kuru galvenie mērķi ir:

 • Palielināt spēju īstenot politiku, kas veicina novatoriskas ūdens atkārtotas izmantošanas tehnoloģijas un uzņēmējdarbības modeļus.
 • Paaugstināt izpratni par ūdens atkārtotas izmantošanas un ūdens efektivitātes risinājumu priekšrocībām.
 • Veicināt ūdens atkārtotas izmantošanas integrāciju, ražojot vai patērējot preces, pakalpojumus un darbus.
 • Radīt iespējas investīciju piesaistei ūdens atkārtotas izmantošanas projektiem.
 • Veicināt un atbalstīt politikas un kvalitātes standartu saskaņošanu attiecībā uz ūdens atkārtotu izmantošanu.

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

 

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES