AQUARES

Noslēgusies AQUARES projekta pirmā fāze

Aquares Projekts tika uzsākts 2018. gada 7. un 8. jūnijā, visu Projekta partneru sanāksmē. Sanāksme norisinājās Mursijā, Spānijā, un to organizēja Projekta vadošais partneris Mursijas reģionālā pārvalde, Ūdens resursu, lauksaimniecības, lopkopības, zivsaimniecības un vides ministrija, Galvenā ūdens resursu pārvalde. Tikšanās programma ietvēra partneru savstarpēju iepazīšanos, kā arī informāciju par Projekta aktivitātēm un partneru iesaisti to īstenošanā. Tika noteikts perioda darba plāns un tā izpilde. Projekta pirmajā posmā partneru aktivitātes bija galvenokārt vērstas uz sadarbību ar ieinteresētajām personām un saziņu ar reģionālajām un vietējām iestādēm saistībā ar ūdens atkārtotu izmantošanu ūdens apsaimniekošanas jomā. Projekta ilgtermiņa mērķis ir efektīvi izmantot ūdens tirgus iespējas un nodrošināt ūdens resursu aizsardzību.

Šajā laika posmā partneru konsorcija ietvaros tika organizētas pieredzes apmaiņas tikšanās – apmācību braucieni, vietas apmeklējumi, semināri un Projekta sanāksmes. Kopumā Projekta mājaslapā šobrīd ir atrodami 55 labās prakses piemēri, kas ir pieejami ne tikai partneru pieredzes apmaiņai, bet arī sabiedrībai kopumā. Projekta pirmā posma rezultāti ietver arī Tiešsaistes rīkkopu ūdens efektivitāti veicinošu ūdens atkārtotas izmantošanas ieguldījumu novērtēšanai reģionos un piecus kopīgus tematiskus pētījumus un analīžu ziņojumus par ūdens atkārtotas izmantošanas teritoriālajām vajadzībām un iespējām. Projekta galvenie iznākumi ir partneru Rīcības plāni, ar kuriem var iepazīties arī šeit.

Sadarbība starp partneriem Projekta pirmajā posmā noritēja pēc noteiktā grafika un komunikāciju un sadarbību ar ieinteresētajām pusēm vadīja katrs partneris individuāli. Raitu projekta gaitu sarežģīja pandēmija. Lai pielāgotos ceļošanas ierobežojumiem uz partnervalstīm, bija nepieciešams pārnest aktivitāšu īstenošanu uz tiešsaistes telpu. Saistībā ar šo situāciju pirmais posms tika pagarināts par 3 mēnešiem – līdz 2021. gada augusta beigām.

Projekta otrā posma uzsākšana (9/2021 – 5/2023)

Partneru individuālās aktivitātes tiks uzsāktas Projekta otrā posma sākumā, kā rezultāts būs Rīcības plānu īstenošana. Rīcības plāns ir dokuments, kurā sniegta detalizēta informācija par to, kā tiks īstenota sadarbībā gūtā pieredze, lai uzlabotu politikas instrumentu risinājumus katrā konkrētajā reģionā. Dokumentā ir norādīts īstenojamo darbību veids, to termiņš, iesaistītie dalībnieki, izmaksas (ja tādas ir) un finansējuma avoti (ja tādi ir). Rīcības plāni tika sagatavoti Projekta pirmajā posmā, balstoties uz partneru kopīgo pieredzi. To īstenošana paredzēta galvenokārt Projekta otrajā posmā.

Rīcības plāni un to īstenošana

Partneru rīcības plāni ir apstiprināti visā konsorcijā un atspoguļo katra reģiona vajadzības attiecībā uz pelēkā ūdens izmantošanu. Projekta otrajā posmā partneri primāri koncentrējas uz aktivitātēm, kas nepieciešamas Rīcības plānu īstenošanai. Tie ir vērienīgi plāni, kas aptver plašu pelēkā ūdens izmantošanas veidu klāstu. Tajos iekļautas šādas tematikas – Vadlīnijas pašvaldībām ilgtspējīgai un integrētai lietus ūdeņu apsaimniekošanai, AQUARES Projekta starptautisko risinājumu integrēšana Eiropas fondu politikas instrumentos, Ūdens otrreizējās izmantošanas ražotnes izveide, Skolu kampaņas par ūdens avotu aizsardzības nozīmi, Applūstoši parki dažādās pašvaldībās, Lietus ūdens novadīšanas uzlabošana, Ūdenssaimniecības efektivitātes veicināšana, ieviešot ūdens atkārtotas izmantošanas stratēģijas tūrisma objektos, Atbalsts pašvaldībām un komersantiem zili-zaļās infrastruktūras projektu izstrādē u.c. Visu šo darbību īstenošanai būs nepieciešami ievērojami līdzekļi. Mobilizējamo līdzekļu apmērs lēšams vairāk nekā 39 miljonu eiro apmērā.

Latvijā izstrādātais rīcības plāns

Ņemot vērā Latvijas klimata un vides apstākļu specifiku, riskus un iespējas, kā arī projekta AQUARES vadītās darba grupas, attiecībā uz ūdens atkārtoto izmantošanu, Latvijai aktuāla varētu būt lietus ūdens izmantošana aktīvā vai pasīvā veidā. Tādēļ arī projekta rīcības plānā noteikts, ka, ņemot vērā zaļās infrastruktūras un dabā balstīto risinājumu (tādu, kas radīti, iedvesmojoties no dabas sistēmām un un kurus uztur dabas procesi) daudzfunkcionalitāti, atbalstāmi risinājumi, kas var nodrošināt tādas funkcijas kā:

  • Lietus notekūdeņu ūdeņu attīrīšana;
  • Applūšanas risku mazināšana;
  • Dabiskās ūdens bilances un augsnes mitruma uzturēšana / aktīvās laistīšanas apjoma samazināšana;
  • Mikroklimata regulēšana – dzesēšanai nepieciešamā enerģijas patēriņa samazināšana;
  • Bioloģiskās daudzveidības nodrošināšana;
  • Aktīvā ūdens izmantošana laistīšanai un ugunsdzēsībai;
  • Pievilcīgas pilsētvides veidošana.

Vairāk par Rīcības plānu Latvijā lasiet šeit.

Noderīgas projekta saites:

Ja jums ir interese par AQUARES Projektu vai jūs interesē tā ietvaros plānotie pasākumi vai ūdens pārstrādes un atkārtotas izmantošanas tēma, sekojiet mums Interreg Europe, Pardubices reģiona reģionālās attīstības aģentūras vietnēs vai sociālajos tīklos Facebook, Twitter vai LinkedIn.

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES

 

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības Reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.