AQUARES

Norisinājies internacionāls seminārs par standartiem ūdens atkārtotā izmantošanā Oldenburgā, Vācijā

2020.gada 3.-5.martam norisinājās AQUARES projekta internacionāls seminārs par standartiem ūdens atkārtotā izmantošanā “AQUARES A3.2: Interregional workshop on water reuse standards”. Seminārs norisinājās Vācijā, Oldenburgā un to organizēja Oldenburgas un Austrumu Firsas ūdens padome. Seminārā piedalījās visi projekta pārstāvji no katras projekta dalībvalsts (Spānija, Malta, Grieķija, Itālija, Čehija, Slovākija, Polija, Latvija, Vācija), kā arī seminārā  piedalījās nozares eksperti no visām dalībvalstīm.

Seminārā galvenais uzsvars bija uz ūdens kvalitātes pārvaldības un Eiropas Parlamenta un padomes regulas priekšlikuma projektu par minimālajām prasībām ūdens atkārtotai izmantošanai.

Semināra pirmo dienu atklāja projekta galvenais partneris, kurš īsi prezentēja Oldenburgas un Austrumu Firsas ūdens padomes darbības reģionu, kā arī ieskicēja semināra mērķi, uzdevumus, struktūru un darba kārtību. Pirmajā dienā tika prezentēti un diskutēti tādi jautājumi kā ūdens kvalitātes pārvaldība ūdens atkārtotas izmantošanas jomā; ne-dzeramā ūdens atkārtota izmantošana, atkārtota ūdens izmantošanas statusa Eiropā, ūdens kvalitātes izaicinājumi; Eiropas Savienības regula ūdens atkārtotai izmantošanai lauksaimniecības zemju laistīšanai; galvenie elementi pašreizējam priekšlikuma projektam Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par minimālajām prasībām ūdens atkārtotai izmantošanai.

Semināra otrā diena tika sadalīta trīs tematiskajās daļās. Pirmā daļa tika veltīta tēmai par ūdens atkārtotas izmantošanas riska pārvaldības sistēmu. Semināra otrā daļa tika veltīta tematam par labajām praksēm monitoringa, kvalitātes kontroles un ūdens atkārtotas izmantošanas standartu ievērošanas nodrošināšanai, bet noslēdzošā daļā notika darbs grupās, krās diskutēja par tādiem jautājumiem kā labās prakses kvalitātes kontrolei ūdens atkātotas izmantošanas jomā dažādos piemēros un nepieciešamie politikas instrumenti vai pielāgojumi, pamatojoties uz pašreizējo praksi, lai uzlabotu kvalitātes kontroli. Pēc grupu darbu diskusijas notika īsas prezentācijas par diskutējamajiem jautājumiem, pēc kurām tika noslēgts divu dienu seminārs.

Semināru prezentāciju materiāli pieejami angļu valodā, rakstot uz epsatu: info@baltijaskrasti.lv

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES