AQUARES

Latvijā pirmais projekts par ūdens atkārtotu izmantošanu

Projekts “Ūdens atkārtotas izmantošanas politikas sekmēšana resursu ziņā efektīviem Eiropas reģioniem” (“Water reuse policies advancement for resource efficient European regions”) (saīsinājumā – AQUARES) ir pirmais projekts Latvijā par ūdens atkārtotu izmantošanu. Pateicoties Latvijas ģeogrāfiskajam novietojumam esam raduši domāt, ka ūdens resursu trūkums nav uzskatāms par mūsu teritorijai attiecināmu problēmu. Tomēr, speciālistu viedoklis un projektā gūtie dati, norāda, ka straujas klimata pārmaiņas un pārmērīgs ūdens patēriņš Eiropā un Latvijā liek domāt par ūdens resursu izmantošanas paradumu maiņu tuvākajā nākotnē. Atrodoties uz pārmaiņu sliekšņa un plānojot sabiedrības un ekonomikas attīstību, būtiski ir jau laikus meklēt jaunas iespējas un pieejas ūdens resursu ilgtspējīgai izmantošanai.

 

Augstas kvalitātes un pietiekami ūdens resursi ir izšķiroši svarīgi no ūdens atkarīgu ekonomikas nozaru attīstībai un sabiedrības labklājībai kopumā. Pēdējās desmitgadēs Eiropas Savienības teritorijās pieprasījums pēc ūdens resursiem ir dubultojies, kas lielākoties skaidrojams ar straujo ekonomisko izaugsmi, augošiem dzīves standartiem, pasaules iedzīvotāju skaita pieaugumu, kā arī citiem faktoriem.

 

No vienas puses pieprasījums pēc ūdens resursiem palielinās, bet no otras puses klimata izmaiņu rezultātā arī Latvijā vērojami sausumu periodu palielināšanās. Statistika liecina, ka Eiropas Savienības teritorijās laika periodā no 1976. līdz 2006. gadam sausuma skarto teritoriju skaits pieaudzis par gandrīz 20% un sausuma radīto zaudējumu kopējās izmaksas vērtējamas 100 miljardos eiro. Paredzams, ka šīs tendences saglabāsies arī nākotnē. Piemēram, 2018. gada sausā vasara nodarīja lielus postījumus vietējiem lauksaimniekiem, jo ūdens rezerves lauku laistīšanai bija izsīkušas un bija jāmeklē citi risinājumi, lai varētu aplaistīt laukus un padzirdināt lopus, kas rezultējās ar ievērojamiem finanšu zaudējumiem.

 

Šobrīd ūdens atkārtota izmantošana Eiropas Savienībā ir uzskatāma par nepieciešamību, jo ūdens trūkums un sausums pēdējo desmitu gadu laikā ir dramatiski pieaudzis un nu jau skar 11% Eiropas Savienības iedzīvotājus un 17% Eiropas Savienības teritorijas. Tomēr, neskatoties uz ūdens resursu trūkumu, Eiropas Savienībā tikai 9% ūdens tiek izmantots atkārtoti.

 

Ūdens atkārtota izmantošana nav balstīta tikai uz tradicionālo notekūdeņu attīrīšanu. Ir jāpiemēro visaptverošas plānošanas koncepcijas, kā arī novatoriski ūdens attīrīšanas procesi, kas nodrošina labu ūdens kvalitāti. Lietus ūdeņus var uztvert nevis kā notekūdeņus, ko jānovada no teritorijas pēc iespējas ātrāk, bet kā resursu, ko var izmantot pilsētvides ainavas un mikroklimata uzlabošanai, rekreācijai, bioloģiskās daudzveidības veicināšanai, kā arī saimnieciskajām vajadzībām. Tā ir ne tikai vides, bet arī finansiālā un ekonomiskā ilgtspēja.

 

AQUARES projekts apkopo un analizē labās prakses piemērus, lai nodrošinātu atbilstību ūdens kvalitātes standartiem un veicina ilgtspējīgas attīstības un ekoinovācijas ieviešanu lauksaimniecībā, rūpniecībā un pilsētvidē.  Inovatīvs pētījums ir veikts Latvijas lauksaimniecības universitātē, kur tika pētīta ilgtspējīga ūdens resursu apsaimniekošana lauksaimniecībā, veidojot mākslīgās mitrzemes. Pētījuma rezultāti liecina, ka izveidojot mākslīgo mitrzemi, ne tikai tiek uzlabota ūdens kvalitāte, tādējādi pasargājot dabīgās ūdenskrātuves no augu barības elementu ieplūdes, bet arī lauksaimniekam ir papildus ūdens avots apūdeņošanas vajadzībām, rekreācijai un bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai (vairāk šeit: https://lv-pdf.panda.org/sugas_ekosistmas/baltijas_jura/lauksaimnieciba/mitrzemes/ ).

 

AQUARES projekts vērsts uz ilgtspējīgu ūdens atkārtotas izmantošanas stratēģiju identificēšanu, lai novērstu neefektīvus ūdens resursu izmantošanas veidus. Projekta mērķis ir uzlabot reģionālās attīstības politiku, uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti, “zaļo” izaugsmi un vides pārvaldību ūdens atkārtotas izmantošanas nozarē, integrējot ūdens resursu pārvaldības stratēģijas valsts, reģionālajos un vietējos attīstības plānos, lai veicinātu ūdens resursu efektīvu izmantošanu.

 

Šobrīd, Latvijā atkārtota ūdens izmantošana nav integrēta ūdens plānošanā un pārvaldībā. Sabiedrības izpratne par atkārtotu ūdens resursu izmantošanu ir nepilnīga. Lai nodrošinātu preventīvu rīcību ūdens atkārtotas izmantošanas veicināšanai, nepieciešamas nacionāla līmeņa vadlīnijas. Nepieciešama pētniecība, kas apkopo dažādas, Eiropas un globālās, labās prakses zaļos risinājumus, kas varētu tikt izmantoti pašvaldību un privāto teritoriju ilgtspējīgai attīstības plānošanai.   AQUARES projekts ir pirmais solis šīs jomas sakārtošanā Latvijā.

 

AQUARES ir 2018. gadā uzsākts projekts, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālais attīstības fonds (ERAF). 10 partneri no 9 Eiropas valstīm – tostarp biedrība “Baltijas krasti” no Latvijas – apvienojušies, lai 5 gadu garumā veicinātu efektīvu ūdens resursu apsaimniekošanu ar atkārtotas ūdens izmantošanas pasākumiem.

 

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES