AQUARES

AQUARES projektu prezentē Vides konsultatīvās padomes sēdē

Biedrība “Baltijas krasti” pārstāvji 2020.gada 3.novembrī prezentēja AQUARES projektu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Vides konsultatīvās padomes sēdē, kura laikā runāja par projektā identificētām jomām ūdens resursu ilgtspējīgas un atkārtotas izmantošanas politikas sekmēšanai Latvijā. 

AQUARES projekts ir 1.posma ieviešanas noslēguma fāzē. Šī posma beigās katra partnervalsts izstrādā rīcības plānu sadarbības pieredzes integrēšanai savā reģionālajā politikā. Latvijas gadījumā rīcības plāns tiks izstrādāts un balstīts uz politikas dokumenta – Darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”, prioritārā virziena – 5. Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte.

Ņemot vērā, ka šobrīd arī notiek darbs pie jaunajām vides politikas pamatnostādnēm līdz 2027. gadam, kā paralēli notiek prioritāro pasākumu noteikšanas kritēriju izstrāde un to finansēšanas prioritātes izvērtēšanas kritēriju izveide, un izmaksu izvērtējuma izstrāde attiecībā uz attīrītu notekūdeņu un dabisko notekūdeņu ūdeņu izmantošanu lauksaimniecībā, ir svarīgi identificēt labākos risinājumus un jomas atkārtotas ūdens izmantošanas politikas, tehnoloģiju un inovāciju ieviešanas sekmēšanai Latvijā.

Latvijas reģiona rīcības plāna iespējamie darbības virzieni:
1. Nepieciešamie pētījumi
– ūdens resursu izmantošana Latvijā – nozares, specifika, attīrīšana, izmaksas;
– ūdens atkārtotas izmantošanas potenciāls;
2. Sadarbības veicināšana starp institūcijām;
3. Lietus ūdens atkārtota izmantošana;
4. Drenu noteces atkārtota izmantošana.

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES