AQUARES

Izstrādāts rīcības plāns ūdens atkārtotas izmantošanas veicināšanai Latvijā

Lai Latvijā attīstītu ūdens atkārtotas izmantošanas* prakses, biedrība “Baltijas krasti” no 2018. gada īsteno projektu “AQUARES”, kura laikā sadarbībā ar vides nozares ekspertiem izstrādāts rīcības plāns. Sagaidāms, ka, ieviešot rīcības plānā minētās darbības, Latvijā aizvien vairāk tiks ieviesti ilgtspējīgi ūdens apsaimniekošanas risinājumi.

Ņemot vērā Latvijas klimata un vides apstākļu specifiku, riskus un iespējas, kā arī projekta AQUARES vadītās darba grupas, attiecībā uz ūdens atkārtoto izmantošanu, Latvijai aktuāla varētu būt lietus ūdens izmantošana aktīvā vai pasīvā veidā. Tādēļ arī projekta rīcības plānā noteikts, ka, ņemot vērā zaļās infrastruktūras un dabā balstīto risinājumu (tādu, kas radīti, iedvesmojoties no dabas sistēmām un un kurus uztur dabas procesi) daudzfunkcionalitāti, atbalstāmi risinājumi, kas var nodrošināt tādas funkcijas kā:

  • Lietus notekūdeņu ūdeņu attīrīšana;
  • Applūšanas risku mazināšana;
  • Dabiskās ūdens bilances un augsnes mitruma uzturēšana / aktīvās laistīšanas apjoma samazināšana;
  • Mikroklimata regulēšana – dzesēšanai nepieciešamā enerģijas patēriņa samazināšana;
  • Bioloģiskās daudzveidības nodrošināšana;
  • Aktīvā ūdens izmantošana laistīšanai un ugunsdzēsībai;
  • Pievilcīgas pilsētvides veidošana.

Lai veicinātu šo risinājumu ieviešanu Latvijā, projekta AQUARES izstrādātajā rīcības plānā ietvertas divas galvenās rīcības:

  1. Vadlīnijas pašvaldībām par ilgtspējīgu un integrētu lietusūdeņu apsaimniekošanu

Latvijā lietusūdeņu apsaimniekošana ir vietējo pašvaldību pārziņā. AQUARES projekta laikā gūtās atziņas par multidisciplinārās pieejas izmantošanu ūdens atkārtotai izmantošanai un daudzfunkcionālu risinājumu nepieciešamību, kā arī pašvaldības lielu lomu tā sekmēšanā nosaka šādu vadlīniju nepieciešamību. Vadlīniju mērķis – veicināt tādu lietus ūdeņu izmantošanu, kas uzlabo vides pievilcību, bioloģisko daudzveidību, un veicina labu virszemes un grunstūdeņu stāvokli un ilgtspējīgu resursu izmantošanu. Svarīgi, lai lietus ūdeņu apsaimniekošana būtu skatīta gan reģionālā, gan vietējā mērogā, ņemot vērā klimata pārmaiņu ietekmi. Pašvaldībām būtu jātiecas uz tādu risinājumu ieviešanu, kas mazina lietus ūdens novadīšanu notekūdeņu kanalizācijā.

  1. Vadlīnijas motivācijas instrumentiem ilgtspējīgajiem lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem

Viens no faktoriem, kas sekmē lietus ūdens izmantošanu kā resursu, ir pilnvērtīga principa “piesārņotājs maksā” ieviešana un maksas iekasēšana par lietus ūdens apsaimniekošanas infrastruktūras uzturēšanu un attīstību. AQUARES projektā gūtas atziņas, ka jaunu ilgtspējīgu risinājumu ieviešanai nepieciešami stimulēšanas mehānismi, kas tos padarīs par izdevīgiem privātajam sektoram. Otrās rīcības mērķis ir izstrādāt labākās prakses apkopojumu un metodisko materiālu par motivācijas instrumentiem ilgtspējīgajiem lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumiem. Šīs vadlīnijas ietvertu labās prakses un aprēķinu paraugus lietus ūdens tarifu noteikšanā, kā arī informāciju par citiem motivācijas mehānismiem, kurus būtu iespējams ieviest Latvijas pašvaldībās, lai veicinātu ilgtspējīgu lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumu ieviešanu.

 

Projekta AQUARES galvenie uzdevumi un aktivitātes Latvijā ir bijuši saistīti ar sabiedrības izpratnes par ieguvumiem no ūdens atkārtotas izmantošanas un šo ieguvumu priekšrocībām veicināšanu, kā arī ūdens atkārtotas izmantošanas pasākumu integrēšanu politikas plānošanas instrumentos.

Projekta laikā arī identificētas labās prakses ūdens atkārtotā izmantošanā dažādos Eiropas reģionos, par kurām iespējams lasīt projekta mājaslapā: https://www.interregeurope.eu/aquares/good-practices/

*Ūdens atkārtota izmantošana ir notekūdeņu izmantošana, kas pēc to attīrīšanas atbilst īpašiem ūdens kvalitātes kritērijiem un sasniedz tādu kvalitāti, kāda ir piemērota paredzētajam lietojumam. Attīrīti notekūdeņi ir efektīva alternatīva ūdens trūkuma risinājumam.

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

www.interregeurope.eu/aquares/

facebook.com/projectAQUARES/

twitter.com/projectAQUARES

linkedin.com/in/projectAQUARES