AQUARES

Piektajā AQUARES sanāksmē apspriež rīcības plānu un citas aktualitātes

Norisinājusies jau piektā AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) darba grupas sanāksme, kurā tiešsaistē tikās pētnieki, pašvaldību pārstāvji, NVO, un citas ieinteresētās puses, lai apspriestu projektā AQUARES izstrādāto rīcības plānu, kā arī dzirdētu par aktuālākajiem pētījumiem nokrišņu un pazemes ūdens sausuma prognozēšanā, ņemot vērā dažādus klimata pārmaiņu scenārijus.

Sanāksmes laikā tika secināts, ka, lai pieņemtu lēmumus par konkrētu ūdens apsaimniekošanas risinājumu ieviešanu, liela nozīme ir pieejamajiem datiem un to kvalitātei. Līdz ar to viena no rīcībām, kas piedāvāta AQUARES rīcības plānā, saistās ar nokrišņu statistikas datu apkopošanu, kuras īstenošanā būtu svarīgi pielietot Latvijas Vides, ģeoloģijas, un meteoroloģijas centra novērojumu datus un prognozes. Savukārt projektā “Laiktelpiskā pazemes ūdeņu sausuma prognozēšana ar jauktiem modeļiem daudzslāņu sedimentācijas baseinā klimata pārmaiņu ietekmē” (GURU), kuru īsteno Latvijas Universitātes pētnieki, tiek veikts nozīmīgs darbs ar vēsturisko pazemes ūdeņu monitoringa datu kvalitātes uzlabošanu, lai nākotnē veidotu pazemes sausuma jutīguma kartes Baltijas reģionam. Izmantojot šos datus, būtu iespējams skaidrāk noteikt teritorijas, kurās nākotnē ilgtspējīgi lietusūdeņu apsaimniekošanas risinājumi būtu īpaši vērtīgi.

Pateicamies dalībniekiem par interesi un iesaisti projekta sanāksmē!

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES