AQUARES

Norisinājusies sestā AQUARES ieinteresēto pušu sanāksme

Ceturtdien, 26. jūlijā, tiešsaistē pulcējās pētnieki, pašvaldību pārstāvji, NVO, un citas ieinteresētās puses, lai dzirdētu par projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) labajām praksēm, kā arī citām ar ūdens ilgtspējīgu apsaimniekošanu saistītām tēmām.

Sanāksmes laikā tika apspriests projektā paveiktais un labās prakses no citām partneru valstīm. Pasākumā uzstājās arī projekta LIFE GoodWater IP pārstāvji, skaidrojot sava projekta nozīmi Latvijas kontekstā un iespējas saņemt atbalstu iniciatīvām piesārņojuma ietekmes samazināšanai uz ūdensobjektiem. Dalībniekiem bija iespēja dzirdēt par notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu Latvijā, kā arī par pētījumiem par mikroaļģu izmantošanas iespējām notekūdeņu attīrīšanā.

Ar šo pasākumu tika noslēgta projekta AQUARES pirmā fāze. Pateicamies visiem interesentiem par dalību!

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

www.interregeurope.eu/aquares/

facebook.com/projectAQUARES/

twitter.com/projectAQUARES

linkedin.com/in/projectAQUARES