AQUARES

Iznācis trešais AQUARES projekta ziņotājs

Trešajā AQUARES projekta ziņotājs lasi par jaunumiem AQUARES projekta ieviešanas gaitā un plānotajām aktivitātēm, kā arī  ziņas par starpreģionālajiem semināriem un citus jaunumus no projekta partneriem.

 

AQUARES projekta ieviešanas otrajā un trešajā semestrī projekta partneri ir ieguldījuši darbu, lai veiktu izpēti par ūdens resursu atkārtotas izmantošanas tehnoloģijām un monitoringa metodēm. Oktobrī norisinājās mācību vizīte Lodžas reģionā, Polijā  par inovatīvām ūdens resursu izmantošanas un attīrīšanas tehnoloģijām un ūdens kvalitātes monitoringu.

“AQUARES – Ūdens atkārtotas izmantošanas politikas sekmēšana resursu ziņā efektīviem Eiropas reģioniem” ir INTERREG Europe programmas projekts, kura mērķis ir uzlabot reģionālās attīstība politikas un programmas partneru reģionos, uzlabot resursu izmantošanas efektivitāti, zaļo izaugsmi un vides efektivitātes pārvaldību ūdens atkārtotas izmantošanas nozarē. Projektā apvienojušies 10 partneri no 9 valstīm, lai panāktu efektīvu ūdens resursu apsaimniekošanu ar atkārtotas ūdens izmantošanas pasākumiem.

 

AQUARES Ziņotājs angļu valodā ŠEIT

AQUARES Ziņotājs latviešu valodā ŠEIT

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES