AQUARES

Notikusi otrā AQUARES darba grupas sanāksme

Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros apstiprinātā projekta AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” ((PGI05592) “Water reuse policies advancement for resource efficient European regions”) ietvaros 2019.gada 26.aprīlī Rīgā, notikusi jau otrā Latvijas darba grupas sanāksme.

 

Sanāksmi atklāja biedrības “Baltijas krasti” valdes priekšsēdētāja un AQUARES projekta vadītāja Līga Brūniņa, kura pateicās dalībniekiem par to iespēju piedalīties AQUARES projekta otrajā stakeholderu darba grupas sanāksmē, kā arī izklāstīja sanāksmes dalībniekiem dienas kārtību.  Pirmajā darba grupas sanāksmē tika apzināta Latvijas pieredze un iesaistīto pušu veiktās aktivitātes/darbības virzienus ūdens ilgtspējīgas izmantošanas jomā, kā arī identificētas galvenās problēmas un iespējamie risinājumi ūdens atkārtotas izmantošanas jomā.  Līdz ar to otrā sanāksme tika veltīta vienai no pirmās sanāksmes laikā identificētajām problēmām – ilgtspējīgai lietus ūdens apsaimniekošanai un atkārtotai izmantošanai. Sanāksmē tika pārrunātas tādas tēmas kā nepieciešamie normatīvo aktu uzlabojumi lietus ūdens apsaimniekošanas jomā, lietus ūdens attīrīšana; tiesiskais regulējums un videi draudzīgi risinājumi; jautājums par ūdens resursu atkārtotu izmantošanu apūdeņošanas sistēmās (mitrājos); lietus ūdens atkārtota izmantošana apūdeņošanas sistēmās, ugunsdrošība, ainavu dizains, maksimālā slodzes samazināšana pilsētu vidē.

 

Runājot par ūdens atkārtotu izmantošanu Latvijā, jāsaka, ka Latvijā ir šobrīd izdevīgāk ir izmantot un attīrīt gruntsūdeņus nekā izmantot atkārtotas izmantošanas tehnoloģijas, bet vieta, kur to varētu izmantot, ir privātmājās vai vasarnīcās, kur lietus ūdens iek uzkrāts un atkārtoti izmantos dārza laistīšanai.

Kopumā otrā ieinteresēto personu sanāksme bija ļoti produktīva ar daudzām jaunām idejām un risinājumiem, kas būtu jādara, lai veiktu pienācīgu lietus ūdens apsaimniekošanu un tādējādi veicinātu lietus ūdens atkārtotu izmantošanu.

 

Seminārā tika prezentētas 4 prezentācijas – gan projekti, gan jaunākie pētījumi par lietus ūdens resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un atkārtotu izmantošanu gan Latvijā, gan ārvalstīs:

Ūdens atkārtotas izmantošanas saikne ar citām politikām

Ūdens atkārtota izmantošana Latvijā, Problemātika un iespējas

Normatīvo aktu priekšlikumu izstrāde ilgtspējīgās lietus ūdeņu apsaimniekošanas jomā

Aizsargājot Baltijas jūru no neattīrīto notekūdeņu izplūžu lielu plūdu laikā pilsētu teritorijās

 

Projekts AQUARES “Ūdens resursu ilgtspējīgas izmantošanas politikas sekmēšana resursu efektīvos Eiropas reģionos” (PGI05592) tiek ieviests Interreg Europe starpreģionu sadarbības programmas ietvaros ar Eiropas Savienības reģionālā attīstības fonda finansiālu atbalstu.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības Interreg programmas finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild tās autors, un tās saturs nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības Interreg programmas oficiālo nostāju.

 

Seko AQUARES projekta aktivitātēm:

  www.interregeurope.eu/aquares/

    facebook.com/projectAQUARES/

 twitter.com/projectAQUARES

 linkedin.com/in/projectAQUARES