LIFE Waste to Resources IP

Konferences prezentācija ”Būvniecības atkritumu pārstrāde un izmantošana” ziņojums

Lai diskutētu par neizmantotajām iespējām būvniecības atkritumu apritē, Latvijas Būvuzņēmēju apvienības pārstāvji piedalīsies konferencē “Radīt labāk, lietot ilgāk – atkritumi kā resursi Latvijā”, kas notiks Cēsu koncertzālē 1. martā. 

ES dalībvalstis meklē drošus ceļus kā no būvniecības atkritumiem iegūt nozarē izmantojamus materiālus, kā būvkonstrukcijas lietot atkārtoti un kā samazināt būvniecības atkritumus nākotnē. Atšķirīgā labklājības līmeņa un svārstīgo būvniecības apjomu dēļ Latvijā šis uzdevums ir īpaši izaicinošs. Iespējas ir, bet ir arī daudz kavēkļu – nozares radīto otrreizējo resursu plūsmu apjoms nav pietiekams industriālai ražošanai atbilstošām jaudām; gada laikā neizmantots atkritumu beigu statusu ieguvis materiāls atkal kļūst par atkritumiem; pēc masas lielāko būvniecības atkritumu plūsmu reģenerēšanai būvlaukumā un otrreizējo izejvielu statusa iegūšanai jāiegūst individuālas atļaujas. Tas viss kopumā rada būtiski augstākas izmaksas salīdzinot ar jaunu būvizstrādājumu iegādi un kavē pāreju uz aprites ekonomiku būvniecībā.

Atsevišķās būvizstrādājumu grupās, kur ir tehniskie standarti otrreizējo izejvielu ieguvei un regulējums ļauj tos pievienot jaunu būvizstrādājumu ražošanas ciklā, izmantošanu kavē vispārpieņemti priekšstati par izstrādājuma dizainu.

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība (LBA) jau pērn rīkoja profesionāli ieinteresēto pušu diskusiju par aprites veicināšanu būvniecībā, kuras laikā tika norādīts gan uz esošās sistēmas un prakšu trūkumiem, gan uz nepieciešamību sniegt zināšanas un veidot izpratni par atgūtā materiāla atšķirīgajām vizuālajām īpašībām un metodēm tehnisko īpašību atbilstības noteikšanai. “Šo sarunu nepieciešams turpināt, jo izpratne un zināšanas neveidojas dažu dienu laikā. Ir jārod saprātīgi, Latvijas būvniecības nozarei, tās mērogam atbilstoši risinājumi, kas nekompromitē vides un cilvēka veselību un drošību,” pārliecināta Vācijas ilgtspējīgas būvniecības sertificēšanas sistēmas DGNB starptautiskā konsultante, Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas integrētā projekta “No atkritumiem uz resursiem Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste to Resources IP) vadītāja LBA Brigita Ķirule-Vīksne.

Šobrīd LBA sadarbībā ar biedrību Passive House Latvia, iesaistot plašu ieinteresēto pušu pārstāvju loku, strādā pie vadlīnijām būvniecības atkritumu šķirošanai būvlaukumā. Par atskaites punktu vadlīnijām kalpo Eiropas Zaļā kursa ietvaros līdz šim izstrādātie aprites ekonomikas ietvara dokumenti un ES prasības ilgtspējīgai būvniecībai – Level(s) kā vienots ilgtspējīgas būvniecības principu ietvars, kā arī ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokols. Taču vērā tiks ņemts arī LIFE Waste to Resources IP izpētes gaitā konstatētais, Ziemeļvalstu un Austrijas labo prakšu piemēri, kā arī piesaistīto ekspertu zināšanas un jo īpaši – eksportā gūtā pieredze. “Sākam ar sevi, bet LIFE Waste to Resources IP ietvaros turpināsim risināt apritīgumu visā nozarē – no ieceres un priekšizpētes līdz projektam, būvdarbiem, nojaukšanai un jaunu būvizstrādājumu ražošanai,” skaidro LBA pārstāve.

Diskusijā Cēsīs LBA piedāvās kopīgi meklēt risinājumus drošas un atbildīgas, taču arī apritīgas būvniecības prakšu īstenošanai. “Interesanti, ka, atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, dzelzsbetona pāļi, kas likumīgi iebūvēti tiltu un ēku pamatos, pēc nonākšanas atkritumos un sadrupināšanas, faktiski nevar tikt izmantoti izraktu teritoriju atjaunošanai vai inženiertehniskām vajadzībām ainavu veidošanā vai būvniecībā, kā to paredz Atkritumu apsaimniekošanas likums. Jo frakcijas atbilstību izmantošanai saskarē ar grunti nosaka ar metodēm, kas drupinātu un sijātu dzelzsbetonu atzīst par neatbilstošu[1]. Tā nu aprites centieni nonāk normatīvā regulējuma slazdā,” konstatē B.Ķirule-Vīksne.

[1] grunts kvalitātes prasības nosaka Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumi Nr. 804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”

——————————————————————————————————————-

LBA izstrādā vadlīnijas un priekšlikumus Būvizstrādājumu un būvniecības atkritumu aprites sistēmai Latvijā, piedaloties Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas integrētā projekta “No atkritumiem uz resursiem Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” īstenošanā.

Projekta interneta vietne: https://wastetoresources.varam.gov.lv/

Par LBA dalību projektā: šeit