LIFE OrgBalt

Inovatīvs starptautisks projekts klimata pārmaiņu samazināšanai

Uzsākts inovatīvs starptautisks projekts klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšanai organiskajās augsnēs

Baltijas valstīs, Somijā un Vācijā uzsākts starptautisks projekts “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE OrgBalt), kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE, Valsts reģionālās attīstības aģentūras un Eiropas klimata iniciatīvas (EUKI) programmas finansiālu atbalstu.

LIFE OrgBalt mērķis ir klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu demonstrēšana, apsaimniekojot auglīgas organiskās augsnes lauksaimniecības un meža zemēs mērenajā klimata joslā. Apsaimniekošanas scenāriju demonstrēšana un ietekmes modelēšana tiks veikta ar mērķi samazināt zemes sektora (lauksaimniecība un mežsaimniecība) siltumnīcefekta gāzu (turpmāk – SEG) emisijas un sniegt ieguldījumu ES kopīgo un nacionālo klimata mērķu sasniegšanā.

Organisko augšņu (kūdras un kūdrainās augsnes) platības Eiropas Savienības (turpmāk – ES) teritorijā aizņem 34,5 milj. ha, kas ir 7% no ES kopējās platības. LIFE OrgBalt projekts ir vērsts uz izplatītāko organisko augšņu grupu – barības vielām bagātas, nosusinātas augsnes mērenajā klimata joslā, kuru platība ir aptuveni 21 milj. ha jeb 61% no organiskajām augsnēm ES valstīs.

Apsaimniekotas auglīgas organiskās augsnes ir viens no lielākajiem zemes izmantošanas, zemes izmantošanas maiņas un mežsaimniecības (turpmāk – ZIZIMM) sektora SEG emisiju avotiem mērenās klimata joslas reģionos Eiropā. ZIZIMM sektora SEG emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes aprēķinu precizitāte un zemes apsaimniekošanas scenāriju izvēle īpašu nozīmi iegūst ES klimatneitralitātes redzējuma kontekstā, kas pausts Eiropas Komisijas stratēģiskajā komunikācijā “Tīra planēta visiem” un cita starpā uzsver bioekonomikas attīstību un oglekļa dioksīda piesaistes palielināšanu kā vienu no oglekļa mazietilpīgas attīstības pamatprincipiem. Ir sagaidāms, ka piemērota zemes izmantošanas veida un apsaimniekošanas modeļa izvēle kļūs par arvien nozīmīgāku klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu daudzās ES valstīs.

Ņemot vērā sektora nozīmi un unikalitāti, nodrošinot oglekļa dioksīda piesaisti, pēc iespējas precīzi ZIZIMM sektora SEG emisiju aprēķini būtiski ietekmēs ne tikai Latvijas, bet visas ES klimata saistību izpildi. Viens no lielākajiem sektora izaicinājumiem joprojām ir datu ieguve, aprēķinu precizitātes uzlabošana un SEG emisiju prognožu un klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu ietekmes modelēšana pie dažādiem zemes izmantošanas un klimata pārmaiņu scenārijiem.

LIFE OrgBalt ir vērsts uz kompleksu SEG emisiju samazināšanas un oglekļa dioksīda piesaistes palielināšanas potenciāla izpēti un demonstrēšanu auglīgo organisko augšņu apsaimniekošanā, kā arī klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu ietekmes novērtēšanas un ieviešanas ietvara izveidi, kas sekmēs zinātniski pamatotas pieejas izmantošanu zemes izmantošanas un klimata politikas plānošanas dokumentu sagatavošanā gan īstermiņa, gan ilgtermiņa perspektīvā.

Projektu LIFE OrgBalt īstenos četrus gadus – no 2019. gada 1. augusta līdz 2023. gada 31.augustam. Šajā laikā tiks: (1) uzlaboti SEG emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes aprēķinos izmantotie darbību dati un metodes (SEG emisiju faktori) auglīgo organisko augšņu apsaimniekošanas radīto SEG emisiju un oglekļa dioksīda piesaistes novērtēšanai un prognozēšanai; (2) ierīkotas demonstrāciju teritorijas, identificējot un demonstrējot inovatīvus klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumus auglīgu organisko augšņu apsaimniekošanai lauksaimniecības un meža zemēs; (3) izstrādāti inovatīvi rīki (simulāciju modelis klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumu sociāli ekonomiskās un klimata ietekmes modelēšanai) un priekšlikumi identificēto pasākumu ietveršanai lauksaimniecības, mežsaimniecības un klimata politikas plānošanas dokumentos.

Projektu īsteno astoņi partneri no piecām dalībvalstīm – Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Somijas un Vācijas. Projektā apvienojušies gan valsts pārvaldes institūcijas, gan zinātniski pētnieciskās, gan nevalstiskās organizācijas. Projekta vadošais partneris – Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” to īsteno sadarbībā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministriju, Latvijas Lauksaimniecības universitāti, Tartu Universitāti (Igaunija), Somijas Dabas resursu institūtu Luke, Lietuvas Lauksaimniecības un mežsaimniecības pētījumu centru, biedrību “Baltijas krasti” (Latvija) un Michael Succow fondu (Vācija).

 

Projektu “Klimata pārmaiņu samazināšanas iespēju demonstrēšana auglīgās organiskajās augsnēs Baltijas valstīs un Somijā” (LIFE18CCM/LV/001158) īsteno ar Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

 

Seko LIFE OrgBalt projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/orgbalt

   https://twitter.com/orgbalt

  http://www.instagram.com/orgbalt