Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Sagatavots LIFE REstore pirmais e-ziņotājs

LIFE REstore pirmajā e-ziņotājā par projekta nozīmīgumu valstij, sabiedrībai un uzņēmējiem.

Lai informētu sabiedrību un tos pašvaldību un valsts institūciju pārstāvjus, kā arī uzņēmējus, kuriem būs nozīmīgi projektā sasniegtie rezultāti, izstrādāts un izplatīts pirmais projekta LIFE REstore e-ziņotājs jeb newsletter. Tajā ietverta informācija par projekta aktualitāti un tā nozīmīgumu valstij, sabiedrībai un uzņēmējiem. E-ziņotājs pieejams ŠEIT.

Projekta rezultāti būs nozīmīgi:

  • Latvijas valstij atbilstoši Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) vadlīnijām tiks izstrādāta SEG emisiju uzskaites metodoloģija un nacionālie emisiju faktori emisiju pamatavotiem apsaimniekotiem mitrājiem un rekultivētiem kūdrājiem;
  • Pašvaldību teritoriju plānotājiem: optimizācijas modelis degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai;
  • Sabiedrībai: degradēto kūdrāju inventarizācija un publiski pieejama kūdrāju datu bāze;
  • Kūdras izstrādes lauku īpašniekiem: vadlīnijas degradētu kūdrāju piemērotākajiem apsaimniekošanas veidiem atkarībā no kūdras lauka stāvokļa;
  • Kūdras nozarei un politikas veidotājiem: stratēģisks pamats izstrādāto kūdras lauku ilgtspējīgas izmantošanas pieeju īstenošanai un ieviešanai Nacionālajā Kūdras stratēģijā;
  • Latvijas valstij un sabiedrībai: izstrādāts Natura 2000 teritorijas dabas lieguma “Laugas purvs” dabas aizsardzības plāns;
  • Uzņēmējiem, pētniecības iestādēm: degradēto kūdrāju ekosistēmu pakalpojumu novērtējums un to ekonomiskās vērtības noteikšana;
  • Klimata politikas veidotājiem: kūdras atradņu potenciālās lomas ietekmes uz klimata izmaiņām mazināšanā novērtējums un instrumenti SEG emisiju samazināšanas pasākumu ieviešanai;
  • Klimatam: projektā veikto degradēto kūdrāju rekultivācijas pasākumu rezultātā oglekļa dioksīda emisiju samazināšana par 2226,54 tonnām CO2 gadā.

Kā norāda Latvijas Kūdras asociācijas valdes locekle Ingrīda Krīgere: “Tikai sadarbojoties, zinātne un tautsaimniecība var sasniegt ievērojamus rezultātus. Latvijas Kūdras asociācija LIFE REstore rezultātus varēs izmantot praktiski -sniedzot rekomendācijas saviem biedriem, lielākajiem kūdras pārstrādes uzņēmumiem Latvijā, kam normatīvajos aktos noteikta prasība veikt rekultivāciju pēc kūdras izstrādes pārtraukšanas. Rekomendācijas ļaus izvēlēties piemērotāko rekultivācijas veidu atkarībā no kūdrāja stāvokļa, gūstot ekonomiskus labumu, nekaitējot apkārtējai videi”.

 

Projekts LIFE REstore (LIFE14 CC/LV/001103) „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana” tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros.

Seko projektam:

 http://restore.daba.gov.lv/public/lat/

 https://www.facebook.com/liferestoreLV/

 https://twitter.com/LIFE_REstore