Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

E-ziņotājs – projekta LIFE REstore noslēgums

Iznācis LIFE REstore noslēguma e-ziņotājs par projekta rezultātiem. E-ziņotājs pieejams –ŠEIT.

Pašlaik tautsaimniecības un vides plānošanā vairs nevar ignorēt klimata pārmaiņas un to radītās ietekmes. Vēl nesen pēc ļoti slapjas vasaras esam piedzīvojuši izteikti sausu gadu. Pieaugot šādu ekstrēmu biežumam, kā paredz klimata pārmaiņu prognozes, tas ievieš korekcijas zemkopībā, ūdenssaimniecībā, vides pārvaldībā un arī valsts budžetā. Tāpēc visā pasaulē, tostarp Latvijā, pieaug pētījumu un, galvenais – rīcību loma klimata pārmaiņu ietekmju mazināšanai. Dabas aizsardzības pārvaldes un partnerorganizāciju īstenotais Eiropas Komisijas LIFE programmas projekts “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” jeb LIFE REstore ir pirmais Klimata apakšprogrammas projekts Latvijā.

Pirmo reizi Latvijā, iesaistot zinātniekus un praktiķus, pētītas kūdras ieguves ietekmētas teritorijas un to radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Šis projekts ir sniedzis gan dabas saglabāšanā, gan tautsaimniecībā pielietojamas jaunas atziņas un pieredzi.

Projekta rezultātā sagatavoti priekšlikumi Eiropas Savienības un Latvijas vides politikas un klimata mērķu īstenošanai. Projektā izstrādātie nacionālie emisiju faktori organiskajām augsnēm un aprobētā siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumu metodika būs būtisks elements Latvijas klimata politikas plānošanā un ieviešanā, tostarp 2018. gadā pieņemtās ZIZIMM regulas mērķu sasniegšanā.

Projekta laikā inventarizētas kūdras ieguves ietekmētās teritorijas Latvijā un apkopoti dati par degradētām teritorijām, kur nepieciešama rekultivācija. LIFE REstore projekta speciālisti Latvijā identificējuši ~50 tūkstošus hektāru kūdras ieguves ietekmētu teritoriju, no kurām par ~18 tūkstošiem hektāriem ir jāpieņem lēmums par to turpmākās izmantošanas veidu (piemēram, jāveic rekultivācija, bet ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām kūdrājos ar rūpnieciskai ieguvei pietiekamu kūdras apjomu kā turpmākās izmantošanas veids apsverama kūdras ieguve). Šo teritoriju apzināšana ir būtisks solis turpmākai to sakārtošanai.

Projekta ietvaros praksē pārbaudīti vairāki rekultivācijas veidi gan degradētos, izstrādātos purvos, gan stabilizējot ūdens līmeni dabiska augstā purva ekosistēmas atjaunošanai, pieredzi iestrādājot rekultivācijas rekomendācijās. No LIFE REstore pētījumā izvērtētajiem rekultivācijas veidiem klimata pārmaiņu mazināšanas aspektā efektīvākie ir lielogu dzērveņu plantāciju ierīkošana un apmežošana ar priedi, turpretim negatīvi vērtējama ir teritoriju transformācija par lauksaimniecības zemēm.

Veiktā kūdrāju inventarizācija un izstrādātās rekultivācijas rekomendācijas ir nozīmīgs praktisks papildinājums topošajai nacionālajai Kūdras stratēģijai.

Izpētes rezultātos balstītais Kūdras ieguves ietekmētu teritoriju ilgtspējīgas apsaimniekošanas modelis ir nozīmīgs atbalsts zemes īpašniekiem, plānojot teritorijas ilgtspējīgu apsaimniekošanu un izvēloties kūdras laukiem piemērotāko un ekonomiski izdevīgāko rekultivācijas veidu.

Nozīmīgas un arī nākotnē atbalstāmas ir projekta laikā nostiprinātās, bet atsevišķos gadījumos no jauna nodibinātās sadarbības saites starp kūdrāju apsaimniekošanā iesaistītajām pusēm. Sadarbība starp Dabas aizsardzības pārvaldi, ekspertiem un uzņēmējiem kūdras nozarē, kā arī vadošajiem zinātniekiem visās iesaistītajās pusēs veicināja padziļinātu izpratni par dabas aizsardzības, klimata pārmaiņu un tautsaimniecības attīstības mijiedarbību.

Purviem un citiem mitrājiem ir nepārvērtējama nozīme tautsaimniecībā, sabiedrības un pat pilsētvides drošībā. Tie darbojas kā milzu sūkļi, mazinot plūdu un ilgstoša sausuma draudus, apgādājot mūs ar tīriem pazemes ūdeņiem, nodrošinot regulējošo funkciju ekosistēmu pakalpojumu izpratnē. Tādēļ ir ļoti svarīga ne tikai dabisko purvu saglabāšana, bet arī degradētu kūdrāju ekosistēmu atjaunošana. LIFE REstore projekta devums ir stabils pamats, lai purvu un mitrāju īpašnieki varētu izvēlēties gudras, ekonomiski efektīvas un vidi saudzējošas rīcības stratēģijas, lai saglabātu dabas daudzveidību un ekosistēmu sniegtos pakalpojumus.

Pateicamies par sadarbību projektā LIFE REstore!

Ar cieņu LIFE REstore komanda.

 

 

Projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu. 

Seko projektam:

 http://restore.daba.gov.lv/public/lat/

 https://www.facebook.com/liferestoreLV/

 https://twitter.com/LIFE_REstore