Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Dabas lieguma „Laugas purvs” aizsardzības plāna noslēdzošā sanāksme

2017.gada 10.aprīlī notika dabas lieguma “Laugas purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādes trešā, kas ir arī noslēdzošā uzraudzības grupas sanāksme.

Uzraudzības grupas trešās un pēdējās sanāksmes mērķis bija visiem pārstāvjiem apstiprināt, ka dabas lieguma “Laugas purvs” dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts ievērojot 2007.gada 9.novembra MK noteikumu Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” prasības.

Lai arī sanāksme tika plānota svinīgā noskaņojumā, tomēr darba gaitā tika apspriesti divi svarīgi jautājumi. Pirmkārt, tika pārrunāts hidrologa G.Zaķa neoficiālais komentārs par vienu plāna sadaļu un to, cik šis virspusējais vērtējums ir kompetents un atbilstošs konkrētajai situācijai. Uzraudzības grupas pārstāvji atkārtoti pārliecinājās, ka dabas aizsardzības plāns ir izstrādāts augstā kvalitātē un piedāvātie tehniskie risinājumi ir atbilstoši konkrētai situācijai. Otrkārt tika atsevišķi izvērtēta piemērotākās terminoloģijas lietošana darbībām, kas saistītas ar grāvju aizbēršanu. Dabas aizsardzības plāna izstrādātāji piedāvāja lietot jaunus terminus, kā, piemēram, aizsprostojums, grāvju posmu aizbēršana vai zemes līdzināšanas darbi, tomēr, uzraudzības grupa nolēma, ka labāk ir lietot LBN 224-15 “Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves” būvnormatīvā lietotos terminus.

Sanāksmes noslēgumā dabas aizsardzības plāns tika sagatavots iesniegšanai Dabas aizsardzības pārvaldē un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Projekts LIFE REstore (LIFE14 CC/LV/001103) „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana” tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros.