Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Eiropas Komisija iepazīstas ar LIFE REstore progresu

Lai iepazītos ar projekta LIFE REstore progresu un apmeklētu vienu no projekta izmēģinājumu teritorijām – Kaigu purvu, no 9. līdz 10.oktobrim projektā LIFE REstore viesojās Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūras (Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises, EASME), kas ir Eiropas Komisijas finanšu instrumenta LIFE programma pārvaldītājs, un LIFE programmas uzrauga NEEMO EEIG pārstāvji.

Vizītes laikā EASME un NEEMO pārstāvji tika iepazīstināti ar jau paveikto – esošās situācijas analīzi degradētu kūdrāju jomā, izstrādātajiem degradēto kūdrāju klasifikācijas kritērijiem un definētajām apsaimniekošanas pieejām, kas piemērotas Latvijas apstākļiem un var tikt pielietotas degradētu kūdrāju rekultivācijai un atkārtotai izmantošanai.

Latvijas Valsts mežzinātnes institūts “Silava” stāstīja par šobrīd notiekošo siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju uzskaites metodoloģijas aprobāciju un SEG emisiju mērījumiem – divu gadu garumā tiek veikti SEG emisiju mērījumi dažāda veida degradētos kūdrājos 41 teritorijā visā Latvijā, lai izstrādātu nacionālos SEG emisiju faktorus, kas atspoguļos reālo situāciju un varēs tikt ietverti Latvijas SEG inventarizācijas ziņojumā.

Biedrība “Baltijas krasti” iepazīstināja ar notiekošo degradēto kūdrāju inventarizāciju Latvijā, kas aptver aptuveni 50 tūkstošus hektāru lielu platību un līdz šim Latvijā nav veikta. Inventarizācijas laikā tiek novērtēts kūdrāju faktiskais stāvoklis,pētot veģetāciju un tās atjaunošanās iespējas, mitruma apstākļus kūdras laukos, kūdras slāņa biezumu un sastāvu, kā arī ūdens režīma raksturojumu. Inventarizācijā iegūtie dati tiks apkopoti publiskā datu bāzē – Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols”.

Vizītes laikā tika pārrunāts tehniskais progress visās 24 projekta LIFE REstore aktivitātēs, kā arī projekta finanšu izlietojums.

Savukārt, lai iepazītos ar LIFE REstore ieviestajiem degradētu kūdrāju rekultivācijas scenārijiem izmēģinājumu teritorijās, EASME un NEEMO pārstāvji devās uz Kaigu purvu, kur realizēti divi rekultivācijas scenāriji – lielogu melleņu stādījumu ierīkošana sadarbībā ar SIA “Arosa-R” un apmežošana sadarbībā ar SIA “Laflora”. Tikšanās laikā uzņēmuma “Laflora” vadītājs Uldis Ameriks stāstīja par kūdras ieguves tehnoloģiju un uzsvēra degradētu kūdrāju rekultivācijas rekomendāciju nepieciešamību.

EASME un NEEMO pārstāvji uzsvēra LIFE REstore sasniedzamo rezultātu nozīmīgumu visas Eiropas Savienības mērogā.

Eiropas Savienības LIFE programmas projektu “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju. Projekta kopējais budžets ir 1 828 318 EUR, no kuriem 1 096 990 EUR Eiropas Savienības LIFE programmas finansējums, 554 288 EUR Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas līdzfinansējums, un 177 040 EUR partneru līdzfinansējums. Projekts tiek īstenots Latvijā no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam.

 

Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste Anda Zālmane
Tālrunis: 26539348
E-pasts:
anda.zalmane@daba.gov.lv