Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Latvijas Radio par LIFE REstore veikto SEG emisiju mērījumiem

2018. gada 25. janvārī Latvijas Radio sagatavoja sižetu par projekta LIFE REstore pirmajiem secinājumiem, veicot siltumnīcefekta gāzu emisiju mērījumus degradētos kūdrājos Latvijā, un rekomendāciju izstrādi degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai. Sižetu var noklausīties – ŠEIT.

Projekta LIFE REstore sadarbības partnera – Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” – pētnieks Ainārs Lupiķis sižetā stāsta par projekta ietvaros notiekošo siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju mērījumu pirmā gada rezultātiem. Pirmie secinājumi – faktiskie SEG emisiju apjomi ir ievērojami zemāki nekā līdz šim Latvijas SEG emisiju ziņojumos izmantotie starptautiski noteiktie faktori.

Projekta ietvaros SEG emisiju mērījumi dažāda veida kūdrājos tiek veikti kopumā divu gadu garumā – vēl gadu ik mēnesi 42 vietās visā Latvijas teritorijā tiks ievākti SEG emisiju paraugi, lai veiktu to analīzi un atbilstoši Klimata pārmaiņu starpvaldību padomes (IPCC) vadlīnijām izstrādātu SEG emisiju uzskaites metodoloģiju, ļaujot izstrādāt nacionālos faktorus SEG emisiju pamatavotiem apsaimniekotām pārejas un augstā purva augsnēm. Rezultātā tiks veikts SEG emisiju pārrēķins nacionālajā SEG inventarizācijas ziņojumā, kā arī SEG emisiju prognožu ziņojumā un ar tiem saistītajos dokumentos, nodrošinot metodisko bāzi SEG emisiju mazināšanas pasākumu ieviešanai organisko augšņu apsaimniekošanā.

Savukārt projekta LIFE REstore vadošā partnera – Dabas aizsardzības pārvaldes – projekta vadītājs Kaspars Pabērzs sižetā stāsta par dažādu rekultivācijas veidu ieviešanu projekta izmēģinājumu teritorijās, kas ļaus izdarīt secinājumus un izstrādāt rekomendācijas lēmumu pieņēmējiem un teritoriju īpašniekiem degradētu kūdrāju ilgtspējīgai apsaimniekošanai Latvijā, ņemot vērā dabas, tautsaimniecības un klimata aspektus.

Piemērotākie degradētu kūdrāju apsaimniekošanas veidi tiek ieviesti, pārbaudīti un novērtēti piecās projekta izmēģinājumu teritorijās – dabas liegumā “Laugas purvs” ir izstrādāts dabas aizsardzības plāns un notiks purva hidroloģiskā režīma atjaunošana, Kaudzīšu purvā tiks ierīkoti lielogu dzērveņu stādījumi, Ķemeru purvā – sfagnu stādījumi, bet Kaigu purvā ierīkoti lielogu krūmmelleņu un kokaugu stādījumi.

Aktivitātes tiek īstenotas ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu projekta “Degradēto kūdrāju atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” (LIFE REstore, LIFE14 CCM/LV/001103) ietvaros. Projektu Latvijā no 2015. gada 1. septembra līdz 2019. gada 31. augustam īsteno Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Baltijas krasti”, Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu “Silava” un Latvijas Kūdras asociāciju.

 

Projekts LIFE REstore (LIFE14 CC/LV/001103) „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana” tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros.

Seko projektam:

 http://restore.daba.gov.lv/public/lat/

 https://www.facebook.com/liferestoreLV/

 https://twitter.com/LIFE_REstore

 

Informāciju sagatavoja:
Dabas aizsardzības pārvaldes
Projekta LIFE REstore sabiedrisko attiecību speciāliste Anda Zālmane

Tālrunis: 26539348
E-pasts:
anda.zalmane@daba.gov.lv