Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Notikusi mērķauditoriju iesaistes analīze un plānošana REstore projekta ieviešanai

LIFE REstore Projekta ietvaros ir paredzēta mērķtiecīga, daudzveidīga un plaša sadarbība ar dažādām mērķauditorijām un citām ieinteresētajām pusēm. Lai veicinātu sekmīgu sadarbību, starp visām ieinteresētajām pusēm, ir izstrādāta Komunikācijas stratēģija (2015-2019).

Vispārējais Komunikācijas stratēģijas mērķis ir uzlabot zināšanas par izstrādātu kūdras lauku ekosistēmu pakalpojumiem, to vērtību Latvijā, lomu klimata pārmaiņu mazināšanā, kā arī veicināt šo zināšanu integrēšanu plānošanā un lēmumu pieņemšanā par ilgtspējīgu kūdrāju apsaimniekošanu.

Izstrādātā Komunikācijas stratēģija ietver informēšanas un izplatīšanas stratēģiju par klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu nozīmi politikas veidotājiem, lēmumu pieņēmējiem un privātajam sektoram.

Komunikāciju stratēģijas ietvaros ir izstrādāts projekta komunikāciju aktivitāšu plāns, kā arī stratēģijas ieviešanas novērtējums.

Projekta komunikācijas stratēģija orientēta uz izstrādāto kūdras lauku pēcizmantošanas un visatbilstošāko apsaimniekošanas pieeju, ekosistēmu pakalpojumu novērtēšanas rīku un zināšanu integrēšanu zemes apsaimniekošanas politikā un tiesiskajā regulējumā.

 

Projekts „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros.