Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Apstiprināts dabas aizsardzības plāns dabas liegumam „Laugas purvs”

Dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plāns tika izstrādāts no 2016.gada 26.maija līdz 2017.gada jūnijam. Plāns tika apstiprināts š.g. 22.jūnijā.

Plānu izstrādāja nodibinājusm „Eko forums” pēc biedrības „Baltijas krasti” pasūtījuma.

Dabas aizsardzības plāns 2017.-2029.

Pielikumi:
1. Zemes izmantojuma veidi
2. Dabas vērtību karte
3. Biotopu izmaiņas
4. Esošā un plānotā infrastruktūra
5. Ieteikumi robežu izmaiņām
6. Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
7. Augu, sūnu un ķērpju sugas ES aizsargājamos purva biotopos
8. Spāres Leucorrhinia albifrons uzskaites rezultāti Laugas purva parauglaukumos  (PDF 0,07 MB)
9. Laugas purva epigeisko posmkāju raksturojums
10. Lakstaugu-sīkkrūmu stāva posmkāji Laugas purvā
11.-1. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums
11.-2. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma matrica
11.-3. Apgādes pakalpojumu vētība Laugas purva apkārtnes biotopos
11.-4. Regulācijas pakalpojumu vētība Laugas purva apkārtnes biotopos
11.-5. Kultūras pakalpojumu vētība Laugas purva apkārtnes biotopos

 

Vairāk par dabas liegumu “Laugas purvs” ŠEIT.

Vairāk par REstore projektu ŠEIT.

 

Plāns tika izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE projekta LIFE14 CCM/LV001103 „Degradēto purvu atbilstīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” ietvaros.