Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes materiāli dabas liegumam „Laugas purvs”

2017.gada 24.februārī plkst.15:00 Limbažu novada Vidrižu pagasta Bīriņu Sabiedriskajā centrā notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par dabas lieguma „Laugas purvs” dabas aizsardzības plānu.

Dabas aizsardzības plāna redakcijas materiāli sabiedriskai apspriešanai:

Dabas aizsardzības plāns 2017.-2029.

Pielikumi:

1. Zemes izmantojuma veidi
2. Dabas vērtību karte
3. Biotopu izmaiņas
4. Esošā un plānotā infrastruktūra
5. Ieteikumi robežu izmaiņām
6. Kompensācijas par saimnieciskās darbības ierobežojumiem
7. Augu, sūnu un ķērpju sugas ES aizsargājamos purva biotopos
8. Spāres Leucorrhinia albifrons uzskaites rezultāti Laugas purva parauglaukumos  (PDF 0,07 MB)
9. Laugas purva epigeisko posmkāju raksturojums
10. Lakstaugu-sīkkrūmu stāva posmkāji Laugas purvā
11.-1. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējums
11.-2. Ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma matrica
11.-3. Apgādes pakalpojumu vētība Laugas purva apkārtnes biotopos
11.-4. Regulācijas pakalpojumu vētība Laugas purva apkārtnes biotopos
11.-5. Kultūras pakalpojumu vētība Laugas purva apkārtnes biotopos

Priekšlikumus un ierosinājumus var iesniegt plāna izstrādātājam no 20.februāra līdz 6.martam, sūtot tos rakstiski uz epastu balticoasts@gmail.com vai gundega.freimane@gmail.com, kā arī sabiedriskās apspriešanas sanāksmes laikā.

 

Plānu izstrādā  nodibinājums „Eko forums” pēc biedrības „”Baltijas krasti” pasūtījuma.

Jautājumu gadījumā var sazināties ar eksperti Gundegu Freimani – gundega.freimane@gmail.com, tel.67212148, mob.tel.26525560, Maskavas iela 127, Rīga, LV-1003, www.baltijaskrasti.lv.

 

Vairāk par publisko apspriešanu https://www.daba.gov.lv/public/public/lat/sabiedribas_lidzdaliba/publiski_apspriezamie_dokumenti/

Vairāk par REstore projektu http://restore.daba.gov.lv/public/lat/

Plāns tiek izstrādāts Eiropas Komisijas LIFE projekta LIFE14 CCM/LV/001103 „Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” ietvaros.