Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Dabas aizsardzības plāna izstrāde NATURA 2000 teritorijai “Laugas purvs”

Projekta ietvaros tiek sagatavots dabas aizsardzības plāns NATURA 2000 teritorijai “Laugas purvs”

Projekta “Degradēto purvu atbildīga apsaimniekošana un ilgtspējīga izmantošana Latvijā” LIFE14 CCM/LV/001103 (LIFE REstore) ietvaros tiek sagatavots dabas aizsardzības plāns NATURA 2000 teritorijai “Laugas purvs”. Dabas aizsardzības plāns tiek sagatavots atbilstoši 2007.gada 9.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.686 “Noteikumi par īpaši aizsargājamās dabas teritorijas dabas aizsardzības plāna saturu un izstrādes kārtību” prasībām.
2016.gada 14.oktobrī notika pirmā Dabas aizsardzības plāna izstrādes uzraudzības grupas sēde. Pirmās sēdes laikā tās dalībnieki tika iepazīstināti ar dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitu, kā arī informēti par Laugas purvā identificētajām dabas vērtībām un citiem aspektiem. Sanāksmes noslēgumā notika diskusija par aizsargājamām vērtībām, ap teritoriju esošām saimnieciskām darbībām un to ietekmi uz aizsargājamo teritoriju.
Pielikumā pieejamie dokumenti:
1. Uzraudzības grupas darba programma
2. Prezentācija
3. Uzraudzības grupas sanāksmes protokols Nr.1.