Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE REstore


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Ārzemju studenti apmeklē Melnā ezera purva dabas liegumu

2017.gada 15.martā LIFE ”REstore” projekta mitrāju eksperte Māra Pakalne kopā ar daudznacionālu studentu grupu no Indijas, Ķīnas, Pakistānas, Ugandas, Tanzānijas, Kanādas, Īrijas un Beļģijas, devās ekskursijā uz Melnā ezera purva dabas liegumu. Studenti bija ieradušies Latvijā, lai iepazītos ar Latvijas purviem un pārstāvēja Halmstates Universitāti Zviedrijā. Melnā ezera purvs ir viena no 28 projekta vietām, kurā 2016. gadā veikta kūdrāju inventarizācija, ar kuras rezultātiem studenti tika iepazīstināti.

Studenti uzzināja par Melnā ezera purva dabas lieguma dabas vērtībām, kuras ietver dabiskus un degradētus purva biotopus, kūdras laukus, kuros noslēgusies kūdras ieguve un pateicoties grāvju sistēmu aizsērēšanai, notiek veģetācijas atjaunošanās.  Studenti varēja redzēt, kā te veidojas zāļu un pārejas purva veģetācijas. Tajā pat laikā, šeit ir arī pārmitras vietas, kur izveidojušies spilvju ceri, vietumis ieviesušies sfagni, ir arī ūdenstilpes ar atklātu ūdeni, kurās dominē niedres, kā arī sausas mineralizējušās kūdras lauku malas, kurās aug priedes un bērzi. Studentiem par pārsteigumu, tika konstatēta Latvijā invazīvā sūnu suga parastā līklape Campylopus introflexus, kas norāda uz degradēta purva biotopu klātbūtni.

Melnā ezera purvā studenti varēja uzzināt arī par LIFE projektā “Augstie purvi” veikto purva hidroloģiskā režīma un biotopu atjaunošanas pasākumu rezultātiem. Uzbūvējot 2012. gadā kūdras aizsprostus uz grāvjiem, ir samazinājusies ūdens noplūšana no purva, notiek grāvju aizaugšana ar sfagniem un slīkšņu veidošanās purvā. Studentiem bija daudz jautājumu par Latvijas purviem, kā arī projektā notiekošajiem siltumnīcas efekta gāzu (SEG) mērījumiem.

 

Projekts LIFE REstore (LIFE14 CCM/LV/001103) tiek ieviests Eiropas Komisijas LIFE programmas finansējuma ietvaros.