Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Projekta C2 aktivitātes sākotnējais ziņojumus

LIFE programmas projekta „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra (projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) projekta C2 aktivitātes (Preterozijas pasākumi Mangaļos, projekta demonstrāciju vieta) ietvaros izstrādāts ziņojums – Piekrastes zonas dinamikas un alternatīvo aizsardzības risinājumu iespēju izpēte erozijas mazināšanai dabas parka “Piejūra” Mangaļu teritorijā

Ziņojuma mērķis ir novērtēt Mangaļu teritorijas piekrastes zonas dinamiku un identificēt visvairāk apdraudētos apvidus, kā arī veikt izvērtējumu alternatīviem aizsardzības risinājumiem pašreizējai situācijai.

Ziņojums ietver tādas sadaļas kā vispārējs teritorijas raksturojums, krasta izmaiņas un procesu dinamikas novērtējums, ietverot gan antropogēno slodzi un erozijas riska teritoriju izpēti, gan krasta erozijas prognozi, risinājums un priekšlikumus krasta biotopu atjaunošanai un uzturēšanai Mangaļos.

Izstrādājot šo ziņojumu tika ņemta vērā un analizēta gan starptautiskā, gan nacionālā piekrastes biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas prakse un pieredze erozijas mazināšanas pasākumos, kā arī tika veiktas lauka studijas un teritorijas apsekojumi, precizējot potenciālās darbu vietas un izvērtējot izvēlēto vietu piemērotību apsaimniekošanas metožu pielietošanai. Raksturota arī augāja struktūra un sugu sastāvs, atzīmētas konstatētās retās un/vai īpaši aizsargājamās augu sugas.

Ziņojuma vadošais izstrādātās: Dr.geol.Jānis Lapinskis

Ziņojuma izstrādē iesaistītie eksperti: Telpiskās attīstības plānošanas, vides un tūrisma eksperte Msc.ing.Agnese Jeņina, biotopu eksperte Dr.biol.Brigita Laime, biotopu eksperte Dr.biol.Inese Silamiķele.

Ziņojums satur tikai projekta LIFE CoHaBit īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”