Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Dabas parkā “Piejūra” tiek uzsākti mežaino kāpu biotopu atjaunošanas darbi

 

2019.gada novembrī, Carnikavas novadā, dabas parkā “Piejūra” tiek uzsākti mežaino kāpu biotopu atjaunošanas darbi Carnikavā, Gaujā un Lilastē. Darbi tiek veikti projekta LIFE CoHaBit “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra””. Darbus plānots pabeigt līdz pavasarim.

Senatnē smilšainās kāpas tika apmežotas, priedes stādot ciešās rindās. Šobrīd stādītās priedes ir blīvi saaugušas veidojot viendabīgu meža ainavu. Mežainajās kāpās ir nepietiekami gaismas apstākļi zemsedzē, priedes ir neveselīgas un to skujas veido lielu nobiru slāni, līdz ar to apgrūtinot apstākļus citu sugu ienākšanai. Lai kāpu mežs būtu veselīgs, tas ir jākopj.

 

Kas ir mežainās kāpas?

Mežainās piejūras kāpas ir reti sastopams biotops – tas aizņem 0,9 % no Latvijas sauszemes platības. Mežainās kāpas veido Latvijai raksturīgo piejūras ainavu. Tās ir nozīmīga dzīvotne retām un aizsargājamām augu un dzīvnieku sugām, kā piemēram, smiltāja neļķei, meža un pļavas silpurenei, priežu sveķotājkoksngrauzim, garlūpas racējlapsenei, kā arī putniem – meža balodim, ūpim, sila cīrulim u.c.  Mežainām kāpām ir liela nozīme gan rekreācijā, sportā un tūrismā. Mežs ir svarīgs ikvienam no mums, jo tas cilvēkiem sniedz neskaitāmus labumus, tāpēc ir svarīgi par mežu rūpēties un to kopt.

 

     
Meža silpurene (Pulsatilla patens). Foto: Askolds Kļaviņš      Smiltāja Neļķe (Dianthus arenarius).       Foto: Julita Kluša
     
Garlūpas racējlapsene (Bembix sp.). Foto: Viesturs Vintulis      Priežu sveķotājkoksngrauža sasveķojumi (Nothorina muricata). Foto: Uģis Piterāns

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
     
Sila cīrulis (Lullula arborea). Foto: Jānis Jansons     Ūpis (Bubo bubo). Foto: Uģis Piterāns

Meža balodis (Columba oenas). Foto: Ainārs Mankus

 

 

Kāpēc tiek atjaunotas mežainās kāpas un kādi darbi tiks veikti?

LIFE CoHaBit projektā plānotie darbi ir vērsti uz aizsargājamā biotopa Mežainas piejūras kāpas atjaunošanu un ekoloģiskā stāvokļa uzlabošanu, radot labvēlīgas dzīvotnes retām un aizsargājamām sugām.  Atjaunošanu nepieciešams veikt, lai izveidotu neviendabīgu mežaudzes biezības struktūru, kas būtu tuva tādai, kas veidojas dabisku procesu gaitā. Uzdevums ir veicināt mežaudzes dabiskošanos, ko raksturo dažādu dimensiju koki, lauces (atvērumi), dažādība zemsedzes augājā, neviendabīgums kokaudzes biezībā, reto sugu sastopamība.

Mežaino kāpu biotopu atjaunošanā tiks veikti tādi darbi kā:

1) Tiks saglabāti iepriekšējās paaudzes koki un uzlaboti to augšanas apstākļi, tos atēnojot un izcērtot ap tiem jaunākos kokus, kas aug šo vecāko koku vainagā;

2) Tiks saglabāti dobumaini koki, stulbeņi, sausokņi, kas ir īpaši svarīgi meža elementi un vienlaicīgi arī mājvietas dažādām kukaiņu  un putnu sugām;

3) Tiks saglabāti īpatnēji koki, kas ir ekoloģiski un ainaviski augstvērtīgi, kā arī tiks saglabātas pameža augu sugas, kā piemēram, kadiķi;

4) Dažādos meža nogabalos tiks veikta blīvi saaugušo priežu retināšana dažādās intensitātēs (viena meža nogabala robežās kokaudzes šķērslaukuma samazināšana 30-50% ietvaros) ;

5) Tiks atjaunotas un veidotas lauces jeb atvērumi, atstājot vecos, bet izcērtot atsevišķus jaunākus kokus;

6) Tiks retinātas jauno priežu audzes ar augstu biezību, atstājot atsevišķas dzīvotspējīgākās, resnākās un augstākās priedes vai to grupas;

7) Tiks veidoti nelieli, atklātas augsnes laukumi, jo vietām mežā ir pārāk biezs sūnu slānis, kas traucē augt dažādiem lakstaugiem, kā piemēram, smiltāja neļķei vai pļavas silpurenei, kā arī  apgrūtina apstākļus iesēties jaunajām priedītēm.

 

Attēlā ir  blīvi stādīta mežaudze, kas veido viendabīgu ainavu, rodas daudz nobiras, ir maz saules gaismas un maza augu un dzīvnieku daudzveidība. Foto: Agnese Jeņina

Labs piemērs – mežainās kāpās ir gan klajākas vietas, kur ienākt saules gaismai, gan biezāki koku puduri. Dabas ainava ir dažāda un ir labvēlīgi apstākļi, lai mežā varētu dzīvot un labi attīstīties dažādas augu un dzīvnieku sugas. Foto: Agnese Jeņina

 

Mežaino kāpu atjaunošanas un kopšanas darbi tiks veikti ziemas sezonā arī augsnes sasaluma apstākļos, lai atstātu pēc iespējas mazāku ietekmi uz zemsedzi. Darbus veiks ar meža kopšanai atbilstošu traktortehniku. Kopējā darbu teritorija ir vairāk kā 200 ha, kur tiks gan saglabātas neskartas mežaudzes, gan veidotas lauces, kā arī tiks samazināts koku apaugums par 30-50% .

 

Vēršam iedzīvotāju uzmanību par iekrāsotajiem kokiem dabas parkā – skaidrojums par krāsainajām atzīmēm uz kokiem:

Jau iepriekš atvainojamies iedzīvotājiem par neērtībām, kas radīsies meža kopšanas laikā. Informējam, ka darbu veikšanas laikā var tik slēgtas kādas no dabas takām, kā arī ierobežota dabas parka “Piejūra” apmeklētāju pārvietošanās. Iedzīvotāju drošības interesēs aizliegta jebkādu mehanizētu transporta līdzekļu, gājēju un riteņbraucēju atrašanās visā meža kopšanas un blakus teritorijās, tuvāk par 100 m!

Vēršam uzmanību, ka veicot meža kopšanu, koki, kas tiks nocirsti, tiks krāmēti lielās kaudzēs jeb krautuvēs, no kurām tālāk tie tiks aizvesti prom no dabas parka.  LIFE CoHaBit projekta ietvaros šāda mežaino kāpu atjaunošana 13,1 ha platībā iepriekš jau veikta Mangaļsalā dabas parkā “Piejūra”.

 

Mežaino kāpu atjaunošanas darbi ir saskaņoti ar Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi, pamatojoties uz sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinumiem Carnikavā un Lilastē. Darbi  tiks veikti saskaņā ar normatīvajiem aktiem – “Dabas parka “Piejūra” individuālajiem aizsardzības un izmantošanas noteikumiem”, un “Sugu un biotopu aizsardzības likumu” un ar Latvijas Republikas meža apsaimniekošanas likumdošanu, kā arī citiem. Darbi tiks veikti ciešā sadarbībā ar AS “Latvijas valsts meži” speciālistiem.

 

Informācija iedzīvotājiem!

Šī gada 23.novembrī pl.10:00 notiks informatīva ekskursija dabas parkā “Piejūra” pie promenādes.  Ekskursijā tiks apskatītās mežainās kāpas un tiks apspriesti tādi jautājumi kā – Kāpēc vajag dabas parka mežu kopt? Vai dabas parkā var cirst kokus? Vai nepieciešams iejaukties dabas procesos?

Ekskursijas ilgums: no pl.10:00 – 13:00.

Reģistrēties iespējams rakstot uz e-pastu dabasparkspiejura@carnikava.lv ar norādi Reģistrācija 23.novembra ekskursijai, kā arī obligāti norādot dalībnieku skaitu.

Iepriekšēja reģistrēšanās pasākumam ir obligāta! Reģistrēties var līdz 21.11.2019. pl.21:00.

 

 

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

A.Jeņina, A.Rudusāne