Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Projekta progresa sanāksme

Šodien LIFE CoHaBit projekta sanāksmes norises vieta ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, kurā projekta partneri un iesaistītās puses, tai skaitā SIA “Rīgas meži” un A/S Latvijas valsts meži diskutē par plānotajiem Eiropas Savienības aizsargājamo biotopu – mežaino un pelēko kāpu aizsardzības pasākumiem projekta ietvaros dabas parkā “Piejūra”. Notiek pieredzes apmaiņa par biotopu un to sugu dzīvotņu uzlabošanas pasākumiem un nepieciešamajām darbībām to aizsardzībai.

Sanāksmē galvenais uzsvars tiek veltīts Mežu pārstāvju pieredzei un atziņām par sabiedrības informēšanas kampaņām saistībā ar mežu kopšanu. Arī Dabas aizsardzības pārvalde informē par apmeklētāju skaitīšanas pieredzi dabas objektos.

Paldies par klātbūtni SIA “Rīgas Meži”Latvijas valsts mežu vēstniecībaCarnikavas novada pašvaldībaBaltijas krasti, Dabas aizsardzības pārvalde.

Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 2016.gada nogalē kopā ar Carnikavas novada pašvaldību, Biedrību „Baltijas krasti”, Dabas aizsardzības pārvaldi ir uzsācis LIFE programmas projekta „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”.” īstenošanu.

Projekta mērķis ir mazināt antropogēno slodžu ietekmi, atjaunot vērtīgos piekrastes biotopus un veicināt ilgtspējīgu apsaimniekošanu dabas parkā „Piejūra”.

Uz šo brīdi ir paveiktas jau 3 labas lietas:

  1. Ir veikts dabas parka “Piejūra” esošā stāvokļa izvērtējums un noteikti pasākumu kopumi Eiropas Savienības nozīmes piekrastes biotopu un sugu aizsardzībai un saglabāšanai, kā arī antropogēnās slodzes mazināšanai. Šobrīd sadarbojoties projekta komandai ar vietējiem interesentiem Vakarbuļļos ir atjaunots īpaši aizsargājamas piejūras zālāja biotops un līdz ar to uzlaboti augšanas apstākļi Eiropā un Latvijā retām un īpaši aizsargājamām augu sugām: zemeņu āboliņš Trifolim fragiferum, jūrmalas armērijai Armeria maritima, purva zirdzene Angelica palustris.
  2. Antropogēnās slodzes radīto seku mazināšanai drīzumā tiks izstrādāti būvprojekti parka labiekārtojumam paredzot taku, automašīnu stāvvietu, atpūtas zonu kā arī robežzīmju, koka barjeru un informācijas stendu, tualešu un velosipēdu novietņu ierīkošanu.
  3. Izstrādāts dabas parka sākonējais sociālekonomiskais teritorijas izvertējums ar ko vari iepazīties projekta mājaslapā www.dabasparkspiejura.lv!

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitētēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Sagatavoja:

Laura Veinberga

Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta

Projektu vadības pārvaldes

Projektu nodaļas

LIFE CoHaBit projekta vadītāja – teritorijas plānošanas un vides eksperte

Laura.Veinberga@riga.lv