Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit monitoringa vizīte

Noritējusi projekta LIFE CoHaBit „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” monitoringa vizīte

Projektu “Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā Piejūra (LIFE CoHaBit)” Nr. LIFE15 NAT/LV/000900 kopš 2016. gada septembra īsteno Carnikavas novada pašvaldība kā vadošais partneris kopā ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentu (RDPAD), Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) un biedrību “Baltijas krasti” ar Eiropas Komisijas atbalstu un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas (LVAFA) līdzfinansējumu. Lai vērtētu gada laikā padarīto 13. un 14. novembrī notika monitoringa vizīte, ko īstenoja projektu uzraugošā institūcija, kas pārstāv Eiropas Komisiju. Monitoringa vizītes pirmajā dienā projekta eksperti iepazīstināja monitori ar veikto apsekojamu rezultātiem un teritorijām, kurās plānoti biotopu apsaimniekošanas pasākumi. Tika pārrunāti labākie risinājumi dabas parka “Piejūra” biotopu apsaimniekošanai un aizsardzībai.

Vizītes otrajā dienā projekta darba grupa prezentēja padarīto, diskutēja par izaicinājumiem. Tika lemts par dažādiem risinājumiem projekta aktivitāšu īstenošanai.

Kopumā projekta pirmajā gadā veikts ievērojams darbs, kas kalpo kā pamats turpmākai projekta veiksmīgai ieviešanai. Ir organizētas:

  • sabiedrību informatīvi izglītojošas aktivitātes, vēršot uzmanību dabas parka unikalitātei, vērtībām un to saglabāšanas nepieciešamībai;
  • šī gada laika tika izvērtētas gan Latvijā, gan Eiropā pielietotās metodes un prakses biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas aktivitātēs;
  • apkopots nozīmīgs vides ekspertu darbs, kā arī veiktas neskaitāmas konsultācijas un organizētas sanāksmes ar kompetentajām institūcijām un  iesaistītajām pusēm, ar mērķi rast vislabāko un efektīvāko veidu dabas parka “Piejūra” biotopu apsaimniekošanas aktivitātēm turpmākajos gados šī projekta ietvaros.

Ar nākamo gadu plānots, ka uzsāksies konkrēti biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas darbi dabas parkā “Piejūra”.

Projekta kopējās izmaksas ir 970 067,00 EUR, ko sastāda 60% Eiropas Savienības LIFE programmas finansējums – 582 041,00 EUR apmērā. Līdzfinansējumu nodrošina Latvijas Vides aizsardzības fonda administrācija (LVAFA), kas sastāda 218 741,00 EUR. Pārējo līdzfinansējuma daļu nodrošina projekta partneri: Carnikavas novada pašvaldība, Rīgas domes pilsētas attīstības departaments, Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) un biedrība “Baltijas krasti”.

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitētēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/