Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Apstiprināts dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plāns (2020.-2031.)

Šī gada 21.aprīlī Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrs Juris Pūce apstiprināja jauno dabas parka “Piejūra” dabas aizsardzības plānu. Plānu  izstrādāja Latvijas Dabas fonda eksperti projekta “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra” ietvaros ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstība aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Galvenais dabas aizsardzības plānu izstrādes mērķis ir saskaņojot dabas aizsardzības, rekreācijas, tūrisma, reģiona attīstības un citas intereses, nodrošināt teritorijas vērtību saglabāšanu. Plānā tiek noteikts nepieciešamo un ieteicamo saimniecisko darbību kopums, atbilstoši dabas parka zonējumam.

Stepes čipste (Anthus campestris). Foto: Selga Bērziņa

 

Līdz jaunā dabas aizsardzības pieņemšanas brīdim, parkā darbojās 2004.gadā apstiprinātais plāns. Jaunais plāns ir izstrādāts 12 gadu laika posmam.

Plāna izstrādes gaitā iegūta un izvērtēta informācija par dabas parkā sastopamām dabas vērtībām, sagatavoti priekšlikumi par parka aizsardzību un apsaimniekošanas iespējām. Dabas parka “Piejūra” jaunajā dabas parka aizsardzības plānā uzsvars likts uz pārdomātu tūrisma infrastruktūras plānošanu, parka apmeklētāju izraisītās kāpu erozijas mazināšanu, mežaino kāpu, pelēko kāpu un pļavu apsaimniekošanu (nodrošināt augu sugu aizsardzību tādām sugām kā smiltāja neļķe Dianthus arenarius arenarius, purva mātsakne Angelica palustris un stepes čipste Anthus pratensis), eitrofikācijas mazināšanu ezeros, kā arī sabiedrības izglītošanu un izziņas infrastruktūras izveidi.

Teritorijas dabas vērtību aizsardzības nodrošināšanai ierosināts noteikt teritorijas funkcionālo zonējumu ar četrām zonām – regulējamā režīma, dabas lieguma, dabas parka un neitrālo zonu.

Dabas aizsardzības plāns pieejams šeit

Pielikumi:

 

Raksta autors: dabas parks “Piejūra” https://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/254-apstiprinats-dabas-parka-piejura-dabas-aizsardzibas-plans-2020-2031

 

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja: S. Voskāne