Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Projekta pirmais D2 ziņojums

LIFE programmas projekta „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra (projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) projekta D2 aktivitātes (projekta sociālekonomiskās ietekme uz vietējo ekonomiku un sabiedrību) ietvaros izstrādāts ziņojums D2 – Sākotnējais sociālekonomiskais izvērtējums un projekta sociālekonomiskās ietekmes monitoringa plāns dabas parkam “Piejūra”

Sākotnējā sociālekonomiskā izvērtējuma mērķis ir analizēt dabas parka „Piejūra” esošo situāciju pie scenārija, attīstība norisinās, kā līdz šim. Ziņojumā tiek analizēta dabas parka esošā situācija Rīgas pilsētas, Carnikavas novada pašvaldības un Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā, tā novietojums, funkcionālais zonējums, dabas parka telpas, perspektīvi attīstāmās teritorijas, pašvaldību telpiskās attīstības plānošanas dokumenti.

Sagatavojot projekta sociāli ekonomiskā monitoringa sākuma ziņojumu, izmantoti līdz šim veiktie pētījumi par dabas parka teritorijas apmeklētājiem, kas ļauj gūt priekšstatu par esošo situāciju, lai uz iegūto zināšanu bāzes veidotu projekta monitoringa anketu.

Pamatojoties uz projekta ietvaros veikto dabas parka “Piejūra” sākotnējo sociāli ekonomisko izvērtējumu, sagatavots sociāli ekonomiskās ietekmes monitoringa plāns, kurā aprakstītas veicamās aktivitātes un to regularitāte.

Projekta sociāli ekonomiskā monitoringa plāns paredz mērķtiecīgu un metodoloģisku datu ieguvi, kas ļauj objektīvi izvērtēt projektā veiktās rīcības sociāli ekonomisko ietekmi dabas parka “Piejūra” teritorijā.

Ziņojums satur tikai projekta LIFE CoHaBit īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

 

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”