Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Projekta A2 ziņojums

LIFE programmas projekta „LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra (projekta Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) projekta A2 aktivitātes (Biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas prakšu ieguvumu izvērtējums) ietvaros izstrādāts ziņojums  A2 – Metodes un prakses biotopu un sugu saglabāšanai, aizsardzībai un apsaimniekošanai dinamiskā piekrastes ekosistēmā, dabas parka „Piejūra” piemērs

Ziņojuma mērķis ir izstrādāt metodisko un analītisko ietvaru, ņemot vērā un analizējot biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas prakses un zinātnisko literatūru, kas kalpo par pamatu gan konkrētām biotopu atjaunošanas aktivitātēm, gan dabas aizsardzības plāna izstrādei. Ziņojumā analizēta piekrastes biotopu apsaimniekošanas pieredze Latvijā, kā arī DP „Piejūra” apsaimniekošanas vēsture. Ir pētīta arī ārvalstu projektu pieredze biotopu atjaunošanā un apsaimniekošanā. Ziņojuma izstrādes laikā ievākta un apkopta nozīmīga informācija par DP „Piejūra” biotopiem un to apsaimniekošanas metodēm par pamatu ņemot LIFE11 NAT/LV/000371 NAT-PROGRAMME “Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” projekta aizsargājamo biotopu vadlīnijas Latvijā.

Ziņojums ir veidots divās daļās. Pirmā daļa koncentrējas uz piekrastes biotopu apsaimniekošanu un atjaunošanu, bet otrā daļa uz piekrastes teritoriju plānošanu un pārvaldību.

Ziņojumā tiek analizēts dabas parka „Piejūra” piemērs projekta LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” (LIFE15 NAT/LV/000900) ietvaros.

Lai izstrādātu ieteikumus LIFE CoHaBit projekta ietvaros paredzētajām biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas aktivitātēm, ir veiktas lauka studijas un teritoriju apsekojumi dabas parka “Piejūra”.

Ziņojuma izstrādē iesaistītie eksperti: Telpiskās attīstības plānošanas eksperte, vides un tūrisma eksperte Msc.ing.Agnese Jeņina, piekrastes biotopu eksperte Dr.biol.Brigita Laime, ģeologs, Dr.geol.Jānis Lapinskis, socio-ekonomiskais eksperts Dr.oec.Elīna Konstantinova.

Ziņojums satur tikai projekta LIFE CoHaBit īstenotāju redzējumu, Eiropas Komisijas Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra nav atbildīga par šeit sniegtās informācijas iespējamo izmantojumu.

Projekts LIFE CoHaBit (Nr. LIFE15 NAT/LV/000900) „Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”” tiek ieviests ar Eiropas Komisijas LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas finansiālu atbalstu.

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”