Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE CoHaBit


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Eiropas Savienības LIFE programmas projekts “LIFE CoHaBit – Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra””


Projekta nosaukums

 

Piekrastes biotopu aizsardzība dabas parkā “Piejūra”

 

Projekta saīsinājums

 

LIFE CoHaBit

 

Joma

 

 

 

Dabas un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, biotopu atjaunošana, īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldība, integrēta vides pārvaldība, teritoriju plānošana, telpiskā plānošana, ekosistēmu pakalpojumi
Īstenošanas vieta

 

Dabas parks „Piejūra”

 

Norises laiks

 

2016.gada 1.septembris – 2020.gada 31.augusts

 

Projektu līdzfinansē

 

 

Eiropas Savienības LIFE programma un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija

 

Projekta partneri

 

 

 

Vadošais partneris: Carnikavas novada dome

Sadarbības partneri: Dabas aizsardzības pārvalde, Rīgas domes Pilsētas un attīstības departaments, biedrība “Baltijas krasti”

 

Kopējais budžets

 

970 067 EUR

 

ES līdzfinansējums

 

582 041 EUR

 

LVAFA un projekta

partneru līdzfinansējums

 

388 026 EUR

Projekta mērķis ir mazināt antropogēnās slodzes ietekmi, atjaunot vērtīgos piekrastes biotopus un veicināt ilgtspējīgu apsaimniekošanu dabas parkā „Piejūra”.

Projekta ietvaros tiks atjaunots dabas parka „Piejūra” dabas aizsardzības plāns, izstrādāts jauns apmeklētāju plūsmas pārvaldības plāns visai parka teritorijai. Tiks veikti pasākumi, lai pasargātu biotopus no negatīvās antropogēnās ietekmes, kā arī ierobežotu invazīvo svešzemju sugu izplatību dabas parka „Piejūra” piekrastes teritorijās. Projekta ietvaros liela uzmanība ir vērsta uz mērķtiecīgu sabiedrības informēšanu, izglītošanu un aktivitāšu īstenošanu par biotopu aizsardzību, saglabāšanu, atjaunošanu un ilgtspējīgu apsaimniekošanu.

Īstenojot projektu, tiks veikts nozīmīgs ieguldījums un ieviesta ilgtspējīga pieeja sociālo, ekonomisko un vides interešu sabalansēšanai īpaši aizsargājamās teritorijās. Projektā risinātie jautājumi ir aktuāli arī citām Latvijas piekrastes pašvaldībām, līdz ar to, LIFE projekta ietvaros izstrādātās metodoloģijas, pieredze un prakse, būs pielietojama izstrādājot teritoriju attīstības plānošanas dokumentus un pārvaldību plānus.

 

Seko LIFE CoHaBit projekta aktivitātēm:

    https://www.facebook.com/dabasparkspiejura/

   https://twitter.com/DPiejura

   http://dabasparkspiejura.lv/index.php/lv/

 

Informāciju sagatavoja:

Agnese Jeņina

Biedrība “Baltijas krasti”

agnese.jenina@baltijaskrasti.lv