Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE Ekosistēmas


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Jaunumi Latvijas ekosistēmu pakalpojumu projektos

Š.g. 26. aprīlī Latvijas Universitātes Dabas mājā pulcējās ap 50 interesentu no valsts un pašvaldību iestādēm, zinātniskajām institūcijām un nevalstiskā sektora, lai iepazītos ar jaunākajiem rezultātiem ekosistēmu pakalpojumu tēmai veltītajos projektos Latvijā.

Šajā reizē projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi semināra un trešā ekosistēmu pakalpojumu diskusiju foruma tēma bija “Ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošana lēmumu pieņemšanā”. Vairāki projekti tuvojas noslēgumam un ir izstrādāti dažādi ieteikumi, rekomendācijas un interaktīvi rīki, kas palīdz lēmumpieņēmējiem plānot teritoriju attīstību un apsaimniekošanu, ņemot vērā vides sniegtās priekšrocības un nemazinot sabiedrībai nozīmīgu ekosistēmu pakalpojumu nodrošinājumu.

Ar visām pasākuma laikā izskanējušām prezentācijām var iepazīties šeit.

Projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi ietvaros tiek izstrādātas gan stratēģiskās rekomendācijas dažādiem plānošanas līmeņiem Latvijā, gan arī rekomendācijas ar projekta pilotteritorijām saistītu plānošanas dokumentu (Saulkrastu novada attīstības programma un dabas plāni dabas parkam “Piejūra” un Ķemeru Nacionālajam parkam) pilnveidei. Ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošana dabas aizsardzības plānošanā dod iespēju veidot sapratni, ka dabas teritorijas nav tikai īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības vietas, bet tās kalpo arī sabiedrībai. Ar rekomendāciju izstrādes gaitu un materiāliem var iepazīties šeit.

Projekta LIFE Viva Grass ietvaros izstrādātais Integrētās plānošanas rīks jau ir pieejams lietotājiem un tas ir atbalsts integrētas plānošanas pieejas izmantošanā ainavas un telpiskajā plānošanā, kā arī ilgtspējīgā zālāju apsaimniekošanā. Ar rīka palīdzību var vizualizēt zālāju ekosistēmas pakalpojumu potenciālu, ļaujot salīdzināt dažādu veidu zālājus un apsaimniekošanas prakšu ietekmi.

Dažādu apsaimniekošanas scenāriju izvērtējums ir būtisks arī, kad jāpieņem lēmums par piemērotāko gan no vides, gan ekonomiskajiem apsvērumiem rekultivācijas veids izstrādātās kūdras ieguves vietās. Projekta LIFE REstore optimizācijas modeļi risina šādas plānošanas uzdevumu.

Pētījumus par mežsaimniecības ietekmi uz meža un ar to saistīto ekosistēmu pakalpojumiem turpina arī Latvijas valsts mežzinātnes institūts “SILAVA”Tādu kultūras pakalpojumu kā, piemēram, brīvā laika pavadīšana mežā un meža izmantošana mākslas darbu radīšanā, kā arī mežu nekoksnes resursu – sēņu, ogu, ārstniecības augu un svētku rotājumu izmantošanas iespējas ir Latvijas sabiedrībai aktuāli. Būtiskai Latvijas sabiedrības daļai šo ekosistēmas pakalpojumu izmantošana ir gan papildus ienākumu avots, gan svarīga dzīves kvalitātes daļa. Plašāk par šo pētījumu lasāms šeit.

Ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma izmantošana jūras telpiskās plānošanas atbalstam (projekts BONUS BASMATI) un “zaļās infrastruktūras” plānošanā (projekts ENGRAVE) šobrīd ir jaunākie projekti, kas attīsta ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanu nacionālā un reģionālā līmenī.

Tradīcija pulcināt Latvijas pētniekus, vides un reģionālās attīstības, lauksaimniecības, mežsaimniecības un ar šīm nozarēm saistīto institūciju un organizāciju pārstāvjus, lai kopīgi diskutētu par ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma praktisku pielietojumu nozaru politikas īstenošanā tiks turpināta arī, noslēdzoties projektam LIFE Ekosistēmu pakalpojumi 2020. gada pavasarī.

Aicinām sekot līdzi aktualitātēm ekosistēmu pakalpojumu jomā projekta LIFE Ekosistēmu pakalpojumi un Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnēs, kā arī mūsu sadarbības organizācijas – Baltijas Vides Forums interneta vietnē!

 

PREZENTĀCIJAS

FOTO GALERIJA

 

Raksta autors: Dabas aizsardzības pārvalde https://ekosistemas.daba.gov.lv/public/lat/jaunumi1/2113/

 

Pasākumu organizēja LIFE+ programmas projekts „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi, Nr. LIFE13 ENV/LV/000839) sadarbībā ar projektu „Integrēta plānošanas pieeja zālāju dzīvotspējai” (LIFE Viva Grass”, Nr. LIFE13 ENV/LT/000189).

Pasākuma norisi atbalstīja LIFE finanšu instruments un Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija.

 

Papildus informācija par projektu

Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” projekts “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”/ LIFE EcosystemServices jeb LIFE13 ENV/LV/000839 “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” aptver Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastes teritorijas un to īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, Saulkrastu novada pašvaldība un biedrība “Baltijas krasti”. Projekta kopējais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtēšanas pieeju balstītu stratēģisko plānošanu Latvijas piekrastē. Projekts ir viens no pirmajiem, kas aizsāk ekosistēmu pakalpojumu metodes izpēti un pielietošanu Latvijā.

Projekta kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.

logo

LIFE13 ENV/LV/000839 projekts “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi/LIFE EcosystemServices)