Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE Ekosistēmas


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Ar studentu palīdzību Saulkrastos taps unikāls dabas dizaina objekts

2016. gada vasaras sezonas noslēgumā Saulkrastos, Baltās kāpas apkārtnē plānota ļoti īpaša un neparasta dabas objekta – dabas dizaina parka – atklāšana. Dabas dizaina parks iecerēts kā interaktīvs, sabiedrību piesaistošs objekts, kas izglītos par saudzīgu cilvēku rīcību pret vietējām dabas vērtībām un skaidros, kas ir ekosistēmu pakalpojumi. Dizaina parks tiks konstruēts arīdzan tā, lai mazinātu apmeklētāju radīto ietekmi uz apkārtnes ekosistēmu. Būtisku pienesumu dizaina parka izstrādē sniegs arī Latvija augstskolu studenti.

Dizaina parks taps Eiropas Savienības projekta “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” ietvaros, kuru īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, Saulkrastu novada pašvaldība un biedrība “Baltijas krasti”.

Šobrīd pārstāvji no Saulkrastu novada pašvaldības aktīvi strādā pie dizaina parka koncepcijas izstrādes. Darbā tiek iesaistīti arī Latvijas augstskolu – Rīgas Tehniskās Universitātes, Latvijas Lauksaimniecības universitātes un Latvijas Mākslas Akadēmijas – studenti un mācībspēki.

Līdz šim ar studentiem norisinājušās jau vairākas tikšanās, studenti kopīgi ar projekta pārstāvjiem devušies dabā – apmeklējuši Saulkrastu Baltās kāpas apkārtni un diskutējuši par piemērotāko dizaina parka izveides vietu.

Š.g. rudens sesijā studenti būs veikuši teritorijas analīzi un sniegs pirmos secinājumus. Savu unikālo redzējumu par dizaina parka izveidi studenti sniegs š.g. nogalē. Latvijas Mākslas Akadēmijas studenti prezentēs savu vīziju par dizaina parkā iekļaujamajiem mākslas objektiem, informatīvajām zīmēm un dizainu. Savukārt, Latvijas Lauksaimniecības Universitātes un Rīgas Tehniskās Universitātes studenti prezentēs savu redzējumu par dabas dizaina telpisko plānojumu, teritorijas izmantošanas un attīstības aspektiem un tehniskajiem risinājumiem.

Projekts “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” jeb pilnajā nosaukumā „Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” uzsākts 2014. gadā un ilgs līdz 2018. gadam. Projekts aptver Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastes teritorijas un ir viens no pirmajiem, kas aizsāk ekosistēmu pakalpojumu metodes izpēti un pielietošanu Latvijā.

Projekta kopējais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtēšanas pieeju balstītu stratēģisko plānošanu. Ekosistēmu pakalpojumu pieeja apraksta ieguvumus, ko cilvēki gūst no dabas resursiem. Projekta ietvaros arī tiks izstrādātas rekomendācijas, kas palīdzēs integrēt ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma pieeju citu Latvijas pašvaldību lēmumu pieņemšanā un telpiskās plānošanas procesos. Tas ļaus sabalansēt teritorijas ekonomiskās, sociālās un vides intereses un pieņemt uz ekonomiskiem aprēķiniem balstītus lēmumus, novēršot situāciju, ka konkrētajā teritorijā notiek neefektīva un reģionam zaudējumus nesoša darbība.

Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” LIFE13 ENV/LV/000839 projekta „LIFE Ekosistēmu pakalpojumi” (LIFE EcosystemServices) kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.

Ekosistēmas – dzīvo organismu, nedzīvo dabas elementu un to dzīves vides kopums, kas mijiedarbojas un kopā veido vienotu sistēmu. Ekosistēmu pakalpojumi – ekosistēmu nodrošinātie materiālie un nemateriālie labumi, kas palīdz nodrošināt cilvēku dzīves apstākļus. Piemēram, ekosistēmu pakalpojumi ietver pārtikas produktu, ūdens nodrošināšanu, plūdu regulēšanas funkciju, augsnes erozijas un slimību uzliesmojumu mazināšanas funkciju, kā arī nemateriālās vērtības, piemēram, atpūtas nodrošināšanu dabas teritorijās. Ekosistēmu pakalpojumu ekonomiskā novērtēšana – ekosistēmu pakalpojumu vērtības aprēķināšana naudiskā/monetārā izteiksmē pēc noteiktas metodikas.