Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

LIFE Ekosistēmas


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Izglītojošs pasākums Latgales reģiona plānotājiem

2018. gada 23. februārī Rēzeknes novada pašvaldībā norisinājās izglītojošs pasākums „Ekosistēmu pakalpojumi un to vērtēšana – Latvijas pieredze” Latgales reģiona pašvaldību pārstāvjiem – teritoriju attīstības plānotājiem un citiem interesentiem.

Pasākumu organizēja Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālā administrācija sadarbībā ar projektu LIFE “Ekosistēmu pakalpojumi” (LIFE13 ENV/LV/000839) un to apmeklēja 20 dalībnieki, t.sk. 11 dažādos Latgales novados strādājoši pašvaldību speciālisti.

Sanākušie iepazinās ar ekosistēmu pakalpojumu būtību, kā un kāpēc tie novērtējami. Pieredzē par ekosistēmu pakalpojumu kartēšanu, biofizikālo un sociālekonomisko novērtēšanu, kā arī ekosistēmu pakalpojumu pieejas izmantošanu ilgtspējīgai teritoriju pārvaldībai un plānošanai Latvijā un ārvalstīs dalījās LIFE + programmas projekta LIFE “Ekosistēmu pakalpojumi” īstenotāji – Dabas aizsardzības pārvaldes un biedrības „Baltijas krasti” speciālisti. Projekta laikā ekosistēmu pakalpojumu novērtējums tiek izmantots, aktualizējot Saulkrastu novada attīstības programmu, pārskatot attīstības virzienus kontekstā ar tām dabas vērtībām, kuras ir nozīmīgas teritorijas ilgtspējīgai attīstībai un nodrošina vislielāko ieguvumu gan iedzīvotājiem un uzņēmējiem, gan nemazina Latvijas piekrastes unikālo dabas kapitālu.

Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas aizsardzības daļas atļauju un izvērtējuma sektora darbinieki pasākuma laikā informēja par dabas aizsardzības plānu integrēšanu pašvaldību teritoriju plānojumos un vietējo pašvaldību iesaistīšanu un sadarbību īpaši aizsargājamo dabas teritoriju pārvaldībā. Gūtās atziņas:

  • Ekosistēmu pakalpojumi ir dabas kapitāla daļa un šis kapitāls jāizmanto racionāli;
  • Ekosistēmu pakalpojumi un saimnieciskā darbība ir savstarpēji saistīti, proti, saimnieciskā darbība ietekmē ekosistēmas un to pakalpojumus – izmaiņas ekosistēmās rada riskus un iespējas saimniekošanai – saimnieciskā darbība ir atkarīga no ekosistēmām un to pakalpojumiem;
  • Investīcijas ekosistēmu saglabāšanā, ilgtermiņā vairākkārtīgi atmaksājas dažādu ekosistēmu pakalpojumu veidā;
  • Plānotājiem visbiežāk nākas saskarties ar attīstības scenāriju izvērtējumiem. Ieinteresētajām pusēm ir dažādi priekšstati par teritorijas izmantošanas veidiem, tādēļ ekosistēmu pakalpojumu pieeja ir instruments, lai izvēlētos ilgtspējīgāko attīstības scenāriju.

Īsā pasākuma dalībnieku aptaujā noskaidrojām vairuma dalībnieku viedokli, ka ir jādomā par ekosistēmu saudzīgu izmantošanu. Visi dalībnieki tuvāko divu gadu laikā savā profesionālajā darbībā saredz iespējas pilnībā vai daļēji ietvert ekosistēmu pakalpojumu pieeju, kā arī vairums uzskata, ka ekosistēmu pakalpojumu novērtējums ir instruments, lai efektīvāk spētu diskutēt ar politiķiem par dabas resursiem.

Tuvākajā laikā tiks uzsākta arī dabas aizsardzības plānu aktualizācija dabas parkam “Piejūra” un Ķemeru Nacionālajam parkam, kuros tiks iekļauti projekta laikā iegūtie ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma rezultāti par Saulkrastu novadu un Jaunķemeriem. 2018. gada nogalē teritoriju plānotājiem vērtēšanai un izmēģināšanai tiks nodots arī praktisks plānošanas rīks un rekomendācijas, kas būs ceļa karte ekosistēmu pakalpojumu novērtējuma pielietošanai dažāda līmeņa teritoriju plānošanas darbā.

PREZENTĀCIJAS

 

Papildus informācija par projektu

Eiropas Savienības LIFE+ programmas „Vides politika un pārvaldība” projekts “LIFE Ekosistēmu pakalpojumi”/ LIFE EcosystemServices jeb LIFE13 ENV/LV/000839 “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” aptver Saulkrastu un Jaunķemeru piekrastes teritorijas un to īsteno Dabas aizsardzības pārvalde, Saulkrastu novada pašvaldība un biedrība “Baltijas krasti”. Projekta kopējais mērķis ir veicināt uz ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtēšanas pieeju balstītu stratēģisko plānošanu Latvijas piekrastē. Projekts ir viens no pirmajiem, kas aizsāk ekosistēmu pakalpojumu metodes izpēti un pielietošanu Latvijā.

Projekta kopējais budžets ir 753 290 EUR, no kuriem 376 641 EUR ir LIFE+ programmas līdzfinansējums, 277 430 EUR ir Latvijas Vides aizsardzības fonda līdzfinansējums, bet 99 219 EUR ir partneru līdzfinansējums. Projekts īstenošana ilgs līdz 2018. gada 31. maijam.

logo

LIFE13 ENV/LV/000839 projekts “Ekosistēmu un to sniegto pakalpojumu novērtējuma pieejas pielietojums dabas daudzveidības aizsardzībā un pārvaldībā” (LIFE Ekosistēmu pakalpojumi/LIFE EcosystemServices)