Karostas kanāla sanācijas darbi

Norisinājies projekta atklāšanas seminārs “Karostas kanāla attīrīšana: ieguldījums Baltijas jūras ekoloģijas un Liepājas vides veselības uzlabošanā”

2021. gada 1.decembrī Liepājā norisinājās Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas projekta “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” atklāšanas seminārs “Karostas kanāla attīrīšana: ieguldījums Baltijas jūras ekoloģijas  un Liepājas vides veselības uzlabošanā”. Karostas kanālam ir būtiska nozīme Liepājas kultūrvēsturiskajā attīstībā un tā attīrīšanas darbi ne tikai uzlabos vides kvalitāti un bioloģisko daudzveidību kanālā un Baltijas jūras ekoloģijas un ūdens kvalitāti, bet arī pozitīvi ietekmēs Liepājas vides kvalitāti un iedzīvotāju veselību.

Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes īstenotais projekts “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ir turpinājums 2018. gadā veiktajiem sanācijas darbiem un tā mērķis ir samazināt Karostas kanāla vēsturiski piesārņoto nogulumu negatīvo ietekmi uz vidi, cilvēku veselību un Baltijas jūras ekoloģisko stāvokli.

Liepājas Karostas kanālā militārās bāzes aktivitātes ir nopietni ietekmējušas šīs teritorijas vides kvalitāti, kā rezultātā tā kļuvusi par vienu no piesārņotākajām vietām Latvijā. Piesārņojumu veido naftas produkti (tai skaitā benzols, ksilols, ogļūdeņraži) un smagie metāli (dzīvsudrabs, arsēns, svins, cinks, varš, selēns, kadmijs), kas koncentrējušies kanāla dūņu un smilšu sanesumos. Tāpat arī pirms notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūves kanālā novadīti neattīrīti komunālie notekūdeņi. Piesārņojuma līmenis pārsniedz pieļaujamās normas, kā rezultātā kanāla ekosistēma ir degradēta, tur esošā flora un fauna ir ļoti trūcīga.

Lai gan piesārņojums ir šķietami akumulējies nogulumos, tomēr tas var ietekmēt, piemēram, kanāla teritorijas tuvumā esošos asarus, kas tālāk migrē, piemēram, uz Liepājas ezeru, kurā atrastajos asaros tiek konstatēts izteikti augstāks dzīvsudraba daudzums. Tādā veidā piesārņojums no lokāla kļūst daudz plašāks un ietekmē tālākus ekosistēmas līmeņus caur barošanās ķēdēm, skarot arī mūs – cilvēkus. Tomēr pēdējos gados vērojami uzlabojumi un ilggadīgo pētījumu rezultāti liecina, ka naftas produktu piesārņojuma koncentrācija nogulumos kopš 1993. gada ir samazinājusies gandrīz 8 reizes, jo daļa no dabiskajiem naftas produktiem noārdās arī baktēriju darbības rezultātā.

Turklāt Latvijas Vides, Ģeoloģijas un meteoroloģijas centra 2018. gadā veiktais piesārņojuma slodžu novērtējums uz Baltijas jūru liecina, ka visi priekšdarbi notekūdeņu attīrīšanā ir veikti. Novērtējumā secināts, ka pēc Karostas kanāla sanācijas darbu veikšanas uzlabosies Baltijas jūras ekoloģija un ūdens kvalitāte, kā arī būs iespēja dzēst Karostas kanālu no Baltijas jūras vides aizsardzības komisijas jeb Helsinku komisijas (HELCOM) Baltijas jūras piesārņojošos avotu, tā saucamā “hot spots” jeb “karsto punktu”, saraksta.

Karostas kanāla un Baltijas jūras vides uzlabošanas mērķa sasniegšanai sanācijas darbu laikā no kanāla gultnes tiks izņemti 202 247 m3 likumdošanas normām neatbilstošu nogulumu, kuros ir ieslēgtas 400 tonnas piesārņoto nogulšņu. Projekts tiek finansēts Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide” ietvaros. Projekta kopējās izmaksas ir 5 117 647,05 EUR, no kurām 4 350 000,00 EUR ir Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums.

Vairāk par projektu

https://liepaja-sez.lv/lv/media/jaunumi/573-uzsak-karostas-kanala-sanacijas-projekta-ii-kartu

LSEZ pārvalde uzsāk īstenot Karostas kanāla attīrīšanas 2.kārtu – YouTube

Papildus avoti: Analīze par piesārņojuma slodžu novērtējumu “Piesārņojumu izraisošo avotu radītās biogēnu slodzes uz Baltijas jūru noteikšana, lai piesārņojuma radītājiem definētu  efektīvus tā samazināšanas pasākumus, un avotu ar visaugstāko piesārņojuma samazinājuma potenciālu apzināšana”, 2018

 

Projekts norisinās ar Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021.gada perioda programmas “Klimata pārmaiņu mazināšana, pielāgošanās tām un vide”  finansiālu atbalstu projekta Nr. NFI/AK/02 “Vēsturiski piesārņotas vietas Liepājas ostas Karostas kanāla sanācijas darbi” ietvaros.