Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

TAP DIPRiver


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Tematiskā darba grupa “Plānošana un pārvaldība / Informācija un publicitāte”

2019.gada 29.janvārī BOIR Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūtā notika ceturtā “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver projekta tematiskā darba grupas “Plānošana un pārvaldība / Informācija un publicitāte” sanāksme.

 

Tematiskā darba grupa “Plānošana un pārvaldība / Informācija un publicitāte” tika dalīta divās sesijās. Pirmajā sesijā tika pārrunāti jautājumi, kas skar Integrētā projekta ieviešanas plānošanu un pārvaldību  (capacity building). Galvenie jautājumi skāra tādas tēmas kā:

  • rīcības plānu un novērtējumu izstrāde 3. ciklam (2022-2027);
  • zināšanu par ūdens procesiem uzlabošana un kopīga lēmumu pieņemšanas instrumenta (brīvas piekļuves rīks) izstrāde, lai novērtētu ūdens objektu esošās un iespējamās slodzes;
  • priekšlikumu izstrāde kritērijiem un citiem nosacījumiem, lai nodrošinātu prioritāšu noteikšanu apdraudētajiem ūdensobjektiem Latvijas Lauku attīstības programmas atbalsta shēmās;
  • dažādu ES ūdens resursu objektu prasību novērtēšana un ieteikumi, lai labāk integrētu visas juridiskās prasības, kas ietekmē šo objektu;
  • upju baseinu apsaimniekošanas datu bāzes (BAIS – upju baseinu apsaimniekošanas informācijas sistēma), tostarp telpisko datu par nesen pabeigtajiem un notiekošajiem valsts un pārrobežu projektiem, kuru mērķis ir ūdensobjektu pārvaldība, uzlabošana, lai nodrošinātu dažādu iestāžu un pasākumu labāku koordināciju. ieinteresētajām pusēm gan Latvijā, gan kaimiņvalstīs;
  • ūdens ekosistēmu pakalpojumu novērtējums;
  • sadarbības un kopīgas īstenošanas pastiprināšana starp kompetentajām iestādēm, upju baseinu apsaimniekotājiem un ieinteresētajām personām.

 

Otrajā darba grupas sesijā tika pārrunāti jautājumi, kas skar Integrētā projekta informācijas izplatīšanas un publicitātes aktivitātes.  Galvenie jautājumi skāra tādas tēmas kā:

  • izpratnes veicināšanas pasākumi un kapacitātes veidošanu ilgtspējīgai upju baseinu apsaimniekošanai;
  • pieredzes apmaiņas un iegūto zināšanu izplatīšana.

Darba grupas noslēgumā tika pārrunāts arī integrētā projekta projekta vadības modelis, kā arī galvenās projekta vadības aktivitātes.

 

Tematiskās darba grupas prezentācija pieejama šeit.

 

Sanāksmē piedalījās abi projekta partneri, gan arī eksperti no dažādām iestādēm, pārstāvot gan valsts institūcijas (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministriju), universitātes (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte), nevalstiskās organizācijas (Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas Fonds, Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”, Baltijas Vides Forums) un zinātniskie institūti (LVMI Silava, BOIR Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts).

 

Projekts “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver (Nr. LIFE18 TAE/LV/000002) tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu.