Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

TAP DIPRiver


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Tematiskā darba grupa “Hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes samazināšana”

2019.gada 25.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika trešā “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver projekta tematiskā darba grupas “Hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes samazināšana” sanāksme.

Tematiskajā darba grupā “Hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes samazināšana” tika pārrunātas aktivitātes, ko plānots ietvert un realizēt LIFE Integrētā projekta ietvaros. Diskusijā tika pārspriestas gan sagatavošanās aktivitātes, gan īstenošanas, monitoringa un papildinošās aktivitātes no citām projekta sadaļām.  Galvenie jautājumi skāra tādas tēmas kā:

  • sagatavošanās aktivitātes par vairāku mazu upju ūdens objektu sateces baseinu novatorisku tehnisko risinājumu pārbaude, visaptverošs novērtējums un izstrāde, kuros ir intensīvas hidromorfoloģiskās izmaiņas;
  • labākās prakses un demonstrējumu pasākumu īstenošana visā izvēlēto mazo upju sateces baseinā, kas konstatēts A8 pasākumā, lai uzlabotu hidromorfoloģiskos apstākļus un / vai upes nepārtrauktību, iespējamie demonstrāciju objekti;
  • apdraudēto demo ezeru ūdenstilpju izpēte un visaptverošs novērtējums, kur ūdens līmenis ir mākslīgi regulēts;
  • zili-zaļo infrastruktūras risinājumu novērtējums šādu ezeru apsaimniekošanai;
  • dabisko plūsmas režīmu novērtējums mazo hidroelektrostaciju (HES) ietekmētajos ūdenstilpēs un vadlīniju izstrāde to īpašniekiem par videi draudzīgu darbību;
  • dažādu ES politiku prasību novērtēšana;
  • monitorings hidroloģisko pārveidojumu ietekmes samazināšanas pasākumiem;
  • papildinošās aktivitātes Hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes samazināšanai.

 

Tematiskās darba grupas prezentācija pieejama šeit.

 

Sanāksmē piedalījās abi projekta partneri, gan arī eksperti no dažādām iestādēm, pārstāvot gan valsts institūcijas (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministriju), universitātes (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte), nevalstiskās organizācijas (Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas Fonds, Biedrība “Latvijas Ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācija”, Baltijas Vides Forums) un zinātniskie institūti (LVMI Silava, BOIR Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnes institūts).

 

Projekts “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver (Nr. LIFE18 TAE/LV/000002) tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu.