Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

TAP DIPRiver


Warning: Undefined variable $pageID in /home/www/wp-content/themes/Baltijas krasti/functions.php on line 235

Tematiskā darba grupa “Izkliedētā piesārņojuma samazināšana”

2019.gada 21.janvārī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā notika pirmā “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver projekta tematiskā darba grupas “Izkliedētā piesārņojuma samazināšana” sanāksme.

 

Tematiskajā darba grupā “Izkliedētā piesārņojuma samazināšana” tika pārrunātas aktivitātes, ko plānots ietvert un realizēt LIFE Integrētā projekta ietvaros. Diskusijā tika pārspriestas gan sagatavošanās aktivitātes, gan īstenošanas, monitoringa un papildinošās aktivitātes no citām projekta sadaļām.  Galvenie jautājumi skāra tādas tēmas kā:

  • ūdensobjektu izvēles noteikšanas kritēriji;
  • priekšlikumu izstrāde specifiskiem nosacījumiem un projektu atlases kritērijiem īstenojamiem pasākumiem/aktivitātēm KLP Stratēģiskā plāna ietvaros, lai veicinātu ūdens resursu apsaimniekošanu, mazinot lauksaimnieciskās darbības radīto ietekmi uz ūdens objektiem un īpaši uz riska ūdens objektiem;
  • precizējošie jautājumi attiecībā uz monitoringa aktivitātēm (Monitoringa vadlīniju izstrāde/metodoloģija);
  • papildinošās aktivitātes Izkliedētā piesārņojuma samazināšanai.

 

Tematiskās darba grupas prezentācija pieejama šeit.

 

Sanāksmē piedalījās abi projekta partneri, gan arī eksperti no dažādām iestādēm, pārstāvot gan valsts institūcijas (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Zemkopības ministriju), universitātes (Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Universitāte), nevalstiskās organizācijas (Latvijas Dabas fonds, Pasaules Dabas Fonds) un zinātniskais institūts  (LVMI Silava).

 

Projekts “Tehniskā palīdzība upju baseinu apsaimniekošanas plānu integrēta projekta izstrādāšanai Latvijā” LIFE TAP DIPRiver (Nr. LIFE18 TAE/LV/000002) tiek ieviests ar Eiropas Savienības LIFE programmas finansiālu atbalstu.